Skip to main content

Новини

Проект на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница

13.01.2017

Уважаеми съграждани, В изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставяме Проект на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница. 

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Сливница

13.01.2017

Уважаеми съграждани,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Сливница /Приета с Решение № 93 от Протокол № 8/26.06.2008 г./.

 

Обществено обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 г.

06.01.2017

Уважаеми съграждани, 

 

В изпълнение на чл.4, ал.3 от Наредба 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество определям дата на обществено обсъждане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 г. – 17.01.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на община Сливница – Заседателната зала на ет.1.

 

Обява за инвестиционно намерение

28.12.2016

от „АГРО МЕИ“ ООД
До заинтересованите лица и общественост
Уведомявам Ви, че е открит обществен достъп до информация по Приложение 2, към чл. 6, ал. 9 съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция и ново строителство на обор за 51 дойни крави в ПИ 18294.108.79, с. Гълъбовци, общ. Сливница, обл. София“.


Покана за участие в публичното обсъждане на проект на Бюджет за 2017 година на община Сливница

27.12.2016

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, община Сливница организира публично обсъждане на проект  на бюджет 2017 г. Обсъждането ще се проведе на 03 януари 2017 г. (вторник) от 13.00 часа в Заседателната зала на община Сливница, I етаж, пл.“Съединение“ №1.

 

Утре на коледния базар в Сливница ще пее певицата Мария Чакърдъкова

21.12.2016

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че на 22.12.2016 г. /четвъртък/, от 16.00 ч., на коледния базар в Сливница, ще пее певицата Мария Чакърдъкова, дъщеря на Николина Чакърдъкова.

 

За вашето добро настроение ще се погрижи и диджей.

 

Заповядайте да се повеселим заедно!

Обява за инвестиционно намерение

21.12.2016

„Роси Агро“ ЕООД, с.Алдомировци, ул. „Иван Вазов“ № 3, представлявано от Росен Илиев Георгиев
СЪОБЩАВА
На засегнатото население, че има инвестиционно намерение за създаване на сливова овощна градина в землището на с. Алдомировци, местност Сух Кладенец с площ 4722 кв. м. и 4721 кв. м., местност Лозище с площ 6917 кв. м., местност Мрамор с площ 6056 кв. м. и 6060 кв. м. и закупуване на нова техника.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

Последни обяви

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи

29.12.2016

С писмо изх.№РД-21-821/22.12.2016 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 19.01.2017 г. в гр.Сливница от 09.00 ч. - 16.00 ч. пред Общината ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.