Skip to main content

Новини

Първо общо събрание за учредяване на сдружение на собствениците на жилищни сгради на ул. "Максим Горки" No2 и 4

01.04.2015

На 01.04.2015 г. се проведе първото общо събрание за учредяване на сдружение на собствениците на блоковете на ул. "Максим Горки" №2 и 4 в присъствието на повече от 90% от собствениците и идеалните части.


Участие на Община Сливница в международното изложение "Природа, лов и риболов"

31.03.2015

В периода 25-29.03.2015г. Община Сливница, взе участие в "Изложба на общините" на международното изложение "Природа, лов и риболов". Представянето на Сливница беше извършено съвместно с общините Брезник, Драгоман и Трън.

Представител на Сливница посети панелни жилища в източен Берлин, санирани по германската програма за енергийна ефективност

30.03.2015

Представител на община Сливница беше част от работна група за посещение на обекти в Германия, гр. Берлин, които са санирани по германска програма за енергийна ефективност. Работната група беше организирана и финансирана от Германо-Българска индустриално-търговска камара.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Извлечение от заповед на кмета на община Сливница, относно откриване на тръжна процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот №000332 в землището на гр. Сливница

09.04.2015

Община Сливница обявява търг с тайно наддаване за продажба на ПИ 000332 в землището на гр. Сливница с площ 3,791 дка, заедно с построената в него сграда със ЗП 1 762 кв.м и година на построяване 1985г. в размер на 209 850.00 лв. Гаранционен депозит за участие 105 000.00 лв. Срок за купуване на тръжна документация, внасяне на депозита и подаване на заявката за участие е до 16.00 часа на 15.05.2015г.Търгът ще се проведе на 18.05.2015г. от 10.00 часа в ст. 315 на третия етаж в сградата на Общинската администрация на пл. „Съединение” №1 в гр. Сливница.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД № 66-00-77/27.02.2015 година за обяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ№053084 в землището на c. Бърложница и ПИ000330 в землището на с. Алдомировци

16.03.2015

Процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва:
1. Поземлен имот №053084 в землището на с. Бърложница, с площ 8,151 дка и начин на трайно ползване - ливада, с начална цена 2120 лв., съгласно Решение №10/29.01.2015г. на Общинския съвет – община Сливница
2. Поземлен имот №000330 в землището на с. Алдомировци, с площ 0,731дка и начин на трайно ползване - друга селскостопанска територия с начална цена 563 лв., съгласно Решение №10/29.01.2015г. на Общинския съвет – община Сливница