Skip to main content

Новини

Проект на Наредба №24 за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Сливница и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

18.05.2018

Уважаеми съграждани,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за нормативните актове, ви предоставяме ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №24 за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Сливница и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

 

Проведен семинар: „Сливница – град в Европа без граници. Състояние на Европейския съюз в момента и поглед към неговото бъдеще“

17.05.2018

С цел популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС община Сливница организира и проведе семинар на тема: „Сливница – град в Европа без граници. Състояние на Европейския съюз в момента и поглед към неговото бъдеще“.
Лектор на семинара беше г-жа Екатерина Стоянова, която направи впечатляваща презентация за Европейския съюз.

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

15.05.2018

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
АПЕКС ПЛАНТ“ ЕООД, гр. Сливница, ул. „Баба Тонка“ № 8
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

Проведен семинар: „Приоритети на българското председателство на Европейския съюз – консенсус, конкурентноспособност и култура“

10.05.2018

С цел популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС община Сливница съвместно със СЮЗО – клон София организира и проведе семинар на тема: „Приоритети на българското председателство на Европейския съюз – консенсус, конкурентноспособност и култура“.
Лектор на семинара беше г-жа Калина Иванова.

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

08.05.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От ЕТ КАРБОНИКА ПЛЮС ¬– РАДОСТИНА ПЕТРОВА ,
ЕИК: 202562278, със седалище и адрес на управление: гр.Сливница, ул.Гео Милев № 19,представлявано от управителя и едноличен собственик: Радостина Петрова
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

Предстоящо: IV-ти ФЕСТИВАЛ НА СИРЕНЕТО-СЛИВНИЦА 2018 г.

08.05.2018

Уважаеми граждани и гости на община Сливница, имаме удоволствието да ви поканим на IV-тото издание на традиционния "Фестивал на сиренето", който тази година ще се проведе на 20-ти май, 2018 г., (неделя) в зала „Арена Сливница", при следната програма: 

Важно обявление!

03.05.2018

Обявление  на Решение №268 на Министерски съвет  от 20.04.2018г. , с което се изменя Решение на Министерски съвет № 55  от 28.01.2016г.  за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина- Софийски околовръстен път“ от км 1+ 000 до км 48+ 270, участък от 1+ 000 до 32 + 447.20.


Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.325

10.05.2018

З А П О В Е Д № 66-00-144 / 10.05. 2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 293/27.07.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :