Skip to main content

Новини

Предстоящо публично обсъждане за Приемане на окончателния годишен план на отчета за 2017 г.

30.03.2018

ОБЯВА

 

Относно: Предстоящо публично обсъждане за Приемане на окончателния годишен план на отчета за 2017 г. Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС, на сметките за чужди средства и годишния оттчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. на община Сливница

 

Уважаеми съграждани,

Проект на Наредба 6 за символите и ритуалите в Община Сливница

28.03.2018

Уважаеми съграждани,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за нормативните актове предоставям на Вашето внимание Проект на НАРЕДБА № 6 ЗА СИМВОЛИТЕ И РИТУАЛИТЕ В ОБЩИНА СЛИВНИЦА.

 

Обява до заинтересованите лица и общественост

28.03.2018

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ОБЩИНА СЛИВНИЦА
СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Прилагане на мерки от обследване по енергийна ефективност и реконструкция на старата сграда на ПГТ „Н. Й. Вапцаров“, Софийска област, гр. Сливница ул. „Кирил и Методи“, №4 (УПИ I, кв.49). Смяна на предназначение в етнографски музей

Провеждане на пресконференция по проект "Сливница - град в Европа без граници"

27.03.2018

Във връзка с изпълнението на проект: „Сливница — град в Европа без граници” по Грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018” ще се проведе пресконференция за обявяване старта на проекта, неговите цели, предвидените дейности и очакваните резултати.

Пресконференцията ще се състои от 11:00 ч. на 16.04.2018 г. в салона на община Сливница.

Покана за информационна среща, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР

27.03.2018

Екипът на Областен информационен център има удоволствието да Ви покани на 12-и април от 16:00 ч. (регистрация от 15:40 ч.) на информационна среща за представяне на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Срещата ще се проведе в гр. София, в сградата на Есенс център на ул. „6-ти септември“ №37.
Участието в събитието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация. Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

26.03.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), „Булсатком“ ЕАД, гр.София ул.“Магнаурска школа“ №15, ет.3, ЕИК:130408101

 

Община Сливница ще се включи в международната инициатива "Часът на Земята 2018"

21.03.2018

На 24.03.2018 г., събота, Община Сливница ще се включи в международната инициатива "Часът на Земята 2018".

 

В тази връзка, уведомяваме жителите на общината, че осветлението в центъра на града ще бъде загасено от 20:30 до 21:30 часа.

 

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот в с. Ракита, община Сливница

16.04.2018

З А П О В Е Д

№ 66-00-100/13.04.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на oбщина Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на oбщина Сливница на Общински съвет – Сливница и в изпълнение на Решение № 367/27.02.2018 година на Общински съвет –Сливница

О Т К Р И В А М :

Заповед № 66-00-89/28.03.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижим имот в гр. Сливница на СПОРТНА ЗАЛА - „АРЕНА СЛИВНИЦА“

28.03.2018

З А П О В Е Д

№ 66-00-89/28.03.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на oбщина Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на oбщина Сливница на Общински съвет – Сливница и в изпълнение на Решение № 368/27.02.2018 година на Общински съвет –Сливница

О Т К Р И В А М :