Skip to main content

Новини

Заповед на кмета на община Сливница за местата на избирателните списъци за произвеждане на изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г.

08.02.2017

Уважаеми съграждани,

 

Тук можете да откриете Заповед No 66-00-24/03.02.2017 г. на кмета на Община Сливница, относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за Народно събрание на 26-ти март 2017 г.: Заповед № 66-00-24 от 03.02.2017 г.

Съобщение за провеждане на консултации за назначаване на СИК за изборите на 26.03.2017 г.

08.02.2017

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 59 от 24.01.2017 г. на Президента на Република България, за определяне на 26 март 2017 г. за дата на произвеждане на избори за Народно събрание и Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия, относно назначаване на секционните избирателни комисии

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

08.02.2017

Уважаеми съграждани,

 

Тук можете да откриете избирателните списъци за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.: 

 

Избирателен списък 1 

Избирателен списък 2

Обява за инвестиционно намерение

06.02.2017

1. Спас Симеонов Спасов
гр. Сливница, ул. „Пейо Яворов“ № 9
2. Красимир Росенов Коцев
гр. София, ул. „Д. Петков“ 100, вх. А, ет. 2, ап. 14

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
“Изграждане на нискоетажно жилищно строителство (9 бр. жилищни сгради) за собствени нужди в П.И.С индентиф. 06175.13.91 м. „Полето“, с. Братушково, общ. Сливница.

Обява за инвестиционно предложение

06.02.2017

От Красимира Максимова Евстатиева
град Сливница, п.к. 2200, ул. „Бачо Киро" 11
Телефон, факс е-mail: 0886 70 39 61, е- mail: km.evstatieva@ mail.bg
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
ОБЕКТ: КЪЩА ЗА ГОСТИ И БАРБЕКЮ
Местонахождение: в УПИ ХІІІ-1843, КВ.6, по плана на град Сливница, община Сливница, одобрен със заповед N0 66-01-14/15.02.2016 г.

Бюджет на Община Сливница за 2017 г.

06.02.2017

Уважаеми съграждани,

 

Тук можете да откриете бюджета на Община Сливница за 2017-та година.

 

 

БЮДЖЕТ 2017

Съобщение

01.02.2017

На основание разпоредбите на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество обявявам приемането на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за мандат 2015 - 2019 г., приета от Общински съвет – Сливница, с Решение  №  229 от  25.01.2017 г. от Протокол № 17 и Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост  за 2017 г., приета от Общински съвет – Сливница, с Решение  №  231 от  25.01.2017 г. от Протокол № 17.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

Последни обяви

Областна дирекция „Земеделие” София област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи

26.01.2017

С писмо изх.№РД-21-44/24.01.2017 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” София област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 09.02.2017 г. в с.Алдомировци от 09.00 ч. - 11.00 ч. пред Кметството и на 09.02.2017 г. в с.Драготинци от 11.30 ч. - 13.00 ч. пред Кметството ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” - София област за провеждане на годишни технически прегледи.

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи

29.12.2016

С писмо изх.№РД-21-821/22.12.2016 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 19.01.2017 г. в гр.Сливница от 09.00 ч. - 16.00 ч. пред Общината ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.