Skip to main content

Новини

Съобщение!!! Ведомствените бензиностанции трябва да подадат данни в НАП за наличните съдове или съоръжения

27.02.2015

До 9 март всички ведомствени бензиностанции (както и всички задължени лица по чл.118, ал.8 от ЗДДС) трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които разполагат.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Извлечения от заповеди № 66-00-38/02.02. 2015 г. и №66–00-39/02-02-2015 г. на кмета на Сливница за обявяване на публични търгове

12.02.2015

1. Община Сливница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти в землището на с.Бърложница, публична общинска собственост: НПИ № 000052 и НПИ № 000120
.
2. Община Сливница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти в землищата на с.Гургулят и с.Алдомировци

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ТЪРГ

10.01.2015

1. Община Сливница обявява търг с тайно наддавене за продажба на общински имоти в землището на гр. Сливница с номера по КВС 000329 и 000330
.
2. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на неурегулирани поземлени имоти, намиращи се в землищата на гр. Сливница и на селата Алдомировци, Братушково, Драготинци, Извор и Бърложница.