Skip to main content

Новини

Обществено обсъждане на Общински план за развитие на община Сливница 2014-2020

19.09.2014

В изпълнение на проект: «Eфективните системи за мониторинг, контрол и оценка, гаранция за прилагане на успешни политики за устойчиво развитие на община Сливница» с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-168/23.01.2014 г., Приоритетна ос І «Добро управление», Подприоритет 1.3: «Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики»,

Прием на заявки по схемите „Младежка заетост” и „Подкрепа за заетост”

18.09.2014

ДБТ стартира процедура за прием на заявки по схемата „Младежка заетост”


Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Община Сливница обявява търг с явно наддаване за продажба на 1500 тона гранитни павета

18.09.2014

Община Сливница обявява търг с явно наддаване за продажба на 1500 тона гранитни павета.

Община Сливница обява търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 24 кв. м., находящо се в мазето на сградата на ОбА на Община Сливница

09.09.2014

Община Сливница обява търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в мазето на сградата на Общинската администрация на община Сливинца с адрес: гр. Сливница, пл. "Съединение"№1