Skip to main content

Новини

Обявление

16.07.2018

Общинска администрация Сливница, на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ Ви обявява, че с Протокол от 27.02.2018г. комисия по чл. 210, ал.1 от ЗУТ, назначена със заповед № 66-00-42 от 31.01.2018г.

ОБЩИНА СЛИВНИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ ОБЩИНА СЛИВНИЦА

10.07.2018

ОБЩИНА СЛИВНИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“, ОБЩИНА СЛИВНИЦА

 

Кметът на община Сливница, на основание чл.10а от Закона за държавния служител и чл.14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за заемането на длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ към община Сливница.

 

ОБЩИНА СЛИВНИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ ОБЩИНА СЛИВНИЦА

10.07.2018

ОБЩИНА СЛИВНИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ ОБЩИНА СЛИВНИЦА

 

Кметът на община Сливница, на основание чл.10а от Закона за държавния служител и чл.14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за заемането на длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ към община Сливница.

 

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

09.07.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ПАК ЕСТ“ ЕООД, гр. София, ул. „Позитано“ № 30

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изменение по време на строителството на строеж „Цех за безвредни производствени дейности и печат на рекламни материали, административни, търговски и обслужващи сгради“ с възложител „ПАК ЕСТ“ ЕООД

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

09.07.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ЗП МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ, с адрес с. Гълъбовци, общ. Сливница, обл. София, ЕИК:5303147382, телефон: 0888400719

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ЖИВОТНИ“

За контакти МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ, с адрес с. Гълъбовци, общ. Сливница, обл. София, телефон: 0888400719

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

09.07.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ПАК ЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 130975499
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

ЗАПОВЕД № 66-00-159/ 28.05.2018г., гр. Сливница за определяне на купувач

28.05.2018

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и протокол на комисия от 25.05.2018г., назначена със Заповед № 66-00-144/10.05.2018г. на кмета на община Сливница

ОПРЕДЕЛЯМ: