Skip to main content

Новини

Покана за информационен ден в гр. София по проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”

11.07.2014

„БИК – Българска издателска компания“ АД съвместно с общините партньори по проекта, имат удоволствието да Ви поканят на организиран Информационен ден в гр. София, ул. „Незабравка“ №25, Парк хотел Москва, зала „Киев“ за представянето на проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливница

09.07.2014

ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА /Приета с Решение №23/12.02.2008 г./


Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на едноетажна, масивна сграда (бившата градска баня) с ЗП 319 кв.м в УПИ ІІІ - общ. ослужване и търговия в кв. 107 по плана на гр. Сливница

25.07.2014

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на едноетажна, масивна сграда (бившата градска баня) с ЗП 319 кв.м в УПИ ІІІ - общ. ослужване и търговия в кв. 107 по плана на гр. Сливница. Търгът ще се проведе на 29 август 2014г. от 10.00 часа в ст. 315 -заседателна залата третия етаж в сградата на Общинската администрация.

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.

15.04.2014

Изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.
Уважаеми съграждани в изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на решение за изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.