Skip to main content

Новини

Проведено поддържащо обучение на домашни помощници по проект "Независим живот за гражданите на Сливница"

19.06.2017

Във връзка с реализирането на проект „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001 в периода 13 – 15 юни 2017 г. се проведе поддържащо обучение на домашните помощници.

Проведено поддържащо обучение на социални асистенти по проект "Независим живот за гражданите на Сливница"

19.06.2017

Във връзка с реализирането на проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001 в периода 13 – 15 юни 2017 г. се проведе поддържащо обучение на социалните асистенти.

Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

15.06.2017

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

 

Съобщение до "Калцит" ЕООД

13.06.2017

ДО КАЛЦИТ ЕООД ЕИК 832047845

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.61, ал.3 от АПК Ви уведомяваме, че с писмо с изх.№08-00-457/31.05.2017 г. дружеството Калцит ЕООД е поканено да освободи в 14-дневен срок заеманите помещения в сграда частна общинска собственост - Битов комбинат, находяща се в УПИ III, кв. 107а, с административен адрес ул. „Княз Александър I Батенберг“ №2, гр. Сливница както следва:

Изнесена приемна на ОИЦ - София в община Сливница

08.06.2017

На 19 юни, (понеделник), от 11.00 ч. до 14:00 ч., екипът на Областен информационен център-София ще проведе изнесена приемна в гр. Сливница (пл. „Съединение“ 1). Посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални и предстоящи за кандидатстване процедури по програмите, които се финансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Проведена мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на социални услуги и техните семейства по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“

05.06.2017

На 29 и 30 май 2017 г. бяха проведени индивидуални специализирани консултации с потребители и семействата им участващи в проект „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001.

Проведена поредната супервизия за домашните помощници и социални асистенти от Община Сливница по проект „Независим живот за гражданите на Сливница“

05.06.2017

На 25 и 26.05.2017 г. от 09:00 ч и на 31.05.2017 г. по отделен график в салона на община Сливница – І-ви етаж, се проведоха поредните супервизии за домашните помощници и социални асистенти от Община Сливница по проект „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001.

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006