Skip to main content

Новини

„Бъдители“ гостуват на Професионална гимназия по транспорт "Н.Й. Вапцаров"

26.04.2016

Благотворителната инициатива „Бъдители“ ще гостува на Професионална гимназия по транспорт "Н.Й. Вапцаров" в град Сливница на 27-ми април (сряда) от 11:00 часа по покана на директора на училището г-жа Лидия Франк.

 

Литературна пролет в Сливница‘2016

22.04.2016

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ


Община „Сливница“ има удоволствието да обяви ежегодния национален конкурс за млади таланти – писатели и поети „Литературна пролет в Сливница‘2016“. 

Излезе брой 17 на "Сливнишки вестник"

19.04.2016

Уважаеми съграждани,

 

Брой 17 на "Сливнишки вестник" може да бъде свален оттук: Сливнишки вестник

Община Сливница ви кани на втория "Фестивал на сиренето"

14.04.2016

Уважаеми съграждани и приятели на Сливница, 

 

Община Сливница има удоволствието да ви покани на втория "Фестивал на сиренето - Сливница' 2016".

 

Infrastructure.bg: "Община Сливница ще изгражда компостираща инсталация"

13.04.2016

Община Сливница предприема изграждането на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци. Тя обяви първата обществена поръчка - за консултантски услуги при разработването на проектно предложение за бъдещата екологична инфраструктура, с цел кандидатстване на община Сливница за финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г."

ДБТ удължава процедура за прием на заявки по схемата „Младежка заетост”

12.04.2016

Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна от 30 юни 2016 г.

 

Васко Стоилков: "Община Сливница ще изгражда автономни електростанции"

09.04.2016

Бъдещето е в екоенергията, заяви кметът Васко Стоилков


Ще кандидатстваме по интересен проект за закупуване на електромобили и изграждане на автономни електростанции. 

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Извлечение от протокол от 28.04.2016 г. за разпределение на пасища , мери и ливади , общинска собственост за индивидуално ползване за 2016г./2017г.

28.04.2016

УТВЪРЖДАВАМ,
ВР.И.Д..КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:
( РАДОСТИН ЯЛЪМОВ )
Съгл. Заповед №66-00-129/27.04.2016г.

П Р О Т О К О Л

Днес 28.04.2016 година, комисия назначена със заповед№66-00-120/19-04-2016 година на кмета на община Сливница , в състав :
Комисия в следния състав:
Председател: адв.Григор Григоров – юрист на Община Сливница
Членове:

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот №000373 в землището на гр.Сливница, с площ 2,753 дка и начин на трайно ползване – друга селищна територия.

28.04.2016

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 70/26.02.2016 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :