Skip to main content

Новини

Заключителна пресконференция по проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на община Сливница”

24.04.2014

На 28.04.2014 г в салона на община Сливница (I етаж) от 15:30 часа ще се проведе заключителна прескон-ференция по проект № А 12-22-105/09.05.2013 г „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на община Сливница”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

Да изчистим община Сливница

23.04.2014

За трета поредна година община Сливница се включва в кампания „Да изчистим България за един ден”, която ще се проведе на 26 април.

.

Призоваваме всички житили да се включат активно в почистването на района около който живеят.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.

15.04.2014

Изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.
Уважаеми съграждани в изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на решение за изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.