Skip to main content

Новини

Съобщение за избирателите с трайни увреждания

01.09.2014

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., уведомяваме избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че трябва да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, не по-късно от 20 дни преди изборния

Васко Стоилков и Бойко Борисов откриха официално многофункционалната спортна зала "Арена Сливница"

26.08.2014

На официална церемония днес, кметът на Сливница, г-н Васко Стоилков, и лидерът на политическа партия "ГЕРБ", г-н Бойко Борисов, откриха новата многофункционална спортна зала "Арена Сливница".

 

Община Сливница сключи договор по ОП "Административен капацитет"

25.08.2014

Община Сливница започва изпълнението на още един европейски проект. Той е по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 и е озаглавен: „Общинска администрация Сливница – модерна и компетентна“.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Община Сливница обява търг с явно наддаване за продажба на 1000 тона павета

25.08.2014

Община Сливница обявява търг с явно наддаване за продажба на 1000 тона гранитни павета. Търгът ще се проведе на 18 септември 2014г. от 10.00 часа в ст.315 (заседателна зала) на третия етаж на административната сграда на ОбА - Сливница, пл."Съединение" №1 гр. Сливница.

Община Сливница обявява търг с тайно наддаване за продажба на ПИ 000317 в землището на гр. Сливница с площ 9,600дка, заедно с построената в него сграда с площ 1,699 дка. при начална цена 297 390 лв.Търгът ще се проведе на 09.09.2014г.

09.08.2014

Община Сливница обявява търг с тайно наддаване за продажба на ПИ 000317 в землището на гр. Сливница с площ 9,600дка, заедно с построената в него сграда с площ 1,699 дка. при начална цена 297 390 лв. Депозит за участие 150 000 лв.Търгът ще се проведе на 09 септември 2014г. от 10.00 часа в ст. 315 на третия етаж в сградата на Общинската администрация на пл. „Съединение” №1 в гр. Сливница.