Skip to main content

Новини

Излезе 6-ти брой на "Сливнишки вестник"

24.03.2015

Уважаеми съграждани,

 

Излезе 6-ти брой на Сливнишки вестник.

 

Може да бъде свален оттук: Сливнишки вестник

Първа среща по кампанията за саниране между общинското ръководство и граждани на Сливница

24.03.2015

При засилен интерес от страна на гражданите на гр.Сливница на 23.03.2015 г. се състоя първата среща, свързана със саниране на многофамилни жилищни сгради в града. На срещата присъстваха около 50 човека, бяха задавани множество въпроси, на които кметът и неговият екип отговориха професионално и задоволително.

 

Проведено обучение по проект на Оперативна програма „Административен капацитет“

24.03.2015

От 21 до 23 март 2015 г. в Интерхотел – Велико Търново общинска администрация Сливница проведе обучение на тема: „Използване на специализиран софтуер за работа с данни и календари, базиран на облачни приложения“. В обучението взеха участие 35 служители от общинската администрация.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД № 66-00-77/27.02.2015 година за обяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ№053084 в землището на c. Бърложница и ПИ000330 в землището на с. Алдомировци

16.03.2015

Процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва:
1. Поземлен имот №053084 в землището на с. Бърложница, с площ 8,151 дка и начин на трайно ползване - ливада, с начална цена 2120 лв., съгласно Решение №10/29.01.2015г. на Общинския съвет – община Сливница
2. Поземлен имот №000330 в землището на с. Алдомировци, с площ 0,731дка и начин на трайно ползване - друга селскостопанска територия с начална цена 563 лв., съгласно Решение №10/29.01.2015г. на Общинския съвет – община Сливница

Община Сливница обявява конкурс за учредяване на право на строеж върху терен с площ 285 кв.м. в кв.107а по плана на гр. Сливница.

12.03.2015

Община Сливница обявява конкурс за учредяване на право на строеж върху терен с площ 285 кв.м. в кв.107а по плана на гр. Сливница. Начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 60080 лева ; вид и цена на обектите в бъдещата сграда, които могат да се предоставят като плащане на част или цялата цена, в случай, че участник избере тази форма на обезщетяване съгласно таблица с обекти и цени, ще се предоставят в ст. 306 на ОбА Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение” № 1; срок за откриване на строителна площадка - до една година след учредяване на правото на строеж; срок на завършване на обекта - до 2 години от откриване на строителна площадка;формула, по която да се изчисляват точките на предложенията на участниците комплексна претеглена стойност (КПС) на предложенията: КПС=А*х+Б*у, където А - стойност на предложено обезщетение с имот в лева, Б -стойност на предложено обезщетение в пари, х - тегловен коефициент равен на 0.0006, у -тегловен коефициент равен на 0.0004.; Гаранция за изпълнение, която се заплаща след обявяването на участник, спечелил конкурса с влязла в сила заповед по чл.88 от Наредба № 2 за РПУРОИ и преди сключването на договора по чл.89 от същата наредба в размер на 70% от крайната цена на учреденото право на строеж. Реда и начина за освобождаване на гаранцията за изпълнение да се уреди с договора между спечелилия участник и община Сливница; Гаранционният депозит за участие в конкурса е в размер на 30040 лв. Цената на конкурсната документация е в размер на 1500лв. и се заплаща в стая 107 в сградата на ОбА, гр. Сливница, пл. Съединение” № 1; Срок за закупуване на конкурсната документация: до 5 /пет/ дни преди крайния срок за подаване на заявлението за участие; Срок за подаване на заявлението за участие в конкурса: до 17.00 часа на 14.04.2015г., в стая 106, ет.1 на ОбА Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение” № 1; Конкурсът ще се проведе на 15.04.2015г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на ОбА Сливница с адрес: гр. Сливница, пл. Съединение” № 1.