Skip to main content

Новини

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

20.02.2019

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
гр.София бул.“Цариградско шосе“ №159 ЕИК:130277958
Изпълнителен директор на фирмата – възложител : Петър Холаковски

Пълен пощенски адрес: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №159
Телефон, факс и адрес по електронна поща: тел.0894430350 indeskbg@gmail.com

ПОКАНА ДО КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

12.02.2019

ПОКАНА ДО КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА
ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ
Изх.№08-01-39/12.02.2019 г.

Уважаеми дами и господа
Община Сливница Ви кани да подадете оферти в процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за финансиране на краткосрочен общински дълг.

Община Сливница започва изпълнението на още един проект: „Реконструкция и ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

21.01.2019

Община Сливница сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

16.01.2019

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ОБЩИНА СЛИВНИЦА, ЕИК: 000776517 Гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1 /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

Покана за участие в публичното обсъждане на проект на Бюджет за 2019 година на община Сливница

28.12.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, община Сливница организира публично обсъждане на проект на бюджет 2019г. Обсъждането ще се проведе на 08 януари 2019 г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на община Сливница, I етаж, пл.“Съединение“ № 1.

Община Сливница обявява конкурс за най–красива коледна украса

30.11.2018

Вие имате коледно въображение и желаете да зарадвате вашите партньори и приятели с коледна атмосфера? Община Сливница ви дава възможност да се включите в конкурса за най–красива коледна украса.

Обява до заинтересованите лица и общественост

30.11.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ТОП ЕКО ПЕЛЕТ ООД

гр. Сливница, ул.”Хан Крум” №4

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Преустройство на съществуваща производствена и складова база за сухи строителни смеси и безвредно производство в цех за производство на пелети складова база за съхранение”

Последни проекти

Проект: „Реконструкция и ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, включително физкултурен салон, дворно пространство със спортни площадки и ограда“ по договор за БФП № 23/07/2/0/00351 от 17.01.2019 г.

21.01.2019

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006