Skip to main content

Новини

Важно съобщение!!!: Подвижна избирателна кутия за гласоподавателите с трайни увреждания

14.04.2014

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., уведомяваме избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец в общ

Обучение по проект "Придобиване на европейски умения на администрацията в община Сливница"

14.04.2014

Обучение по проект "Придобиване на европейски умения на администрацията в община Сливница" по Оперативна програма "Административен капцитет".

Консултации при кмета на община Сливница за състава на секционните избирателни комисии

11.04.2014

На 15.04.2014 г., вторник, от 15.00 ч. в сградата на общинска администрация Сливница, пл."Съединение" No1, етаж 3, заседателна зала, ще се проведат публични консултации за състава на секционните избирателни комисии във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25-ти май, 2014 г.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.

15.04.2014

Изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.
Уважаеми съграждани в изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на решение за изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.