Skip to main content

Новини

Заповед за опазване на обществения ред по време на произвеждането на изборите за Народно събрание на Република България на 26.03.2017 година

21.03.2017

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.18, ал.1 от Изборния кодекс кметът на община Сливница издаде заповед № 66-00-71 от 21.03.2017 г. с цел осигуряването на условия за нормално и спокойно протичане на изборния процес на 26.03.2017 г.


Заповед за опазване на обществения ред

Заповед на кмета за осигуряване на условия за гласуване на граждани с увредено зрение или затруднения в придвижването в деня на изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г.

20.03.2017

Тук можете да откриете заповед No 66-00-62/15.03.2017 г. на кмета на община Сливница, относно осигуряване на условия за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в деня на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.


Заповед

Заличени лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

15.03.2017

Уважаеми съграждани,

Тук можете да видите заличените лица от избирателните списъци за предстоящите на 26.03.2017 г. избори за народни представители.Списък

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Консултации на ДБT- гр. Сливница

14.03.2017


На 17.03.2017 г. от 10:00 в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Сливница,  пл. „Съединение“ № 1, ет. 2 (сградата на Общината) ще се проведе Информационен ден за нерегистрирани търсещи работа лица.

 

EURES асистента на Д“БТ“ Сливница ще консултира всички заинтересовани лица за възможностите и условията за работа в страните от ЕС.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Продължава набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица по ОП РЧР 2014-2020

13.03.2017

Агенцията по заетостта продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора”. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

Обява за инвестиционно предложение

08.03.2017

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №159, ЕИК:130277958

 

Изпълнителен директор на фирмата – възложител: Петър Холаковки

 

Пълен пощенски адрес: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №159

Обява за инвестиционно намерение

08.03.2017

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №159, ЕИК:130277958

 

Изпълнителен директор на фирмата – възложител: Петър Холаковки

 

Пълен пощенски адрес: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №159

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.386

02.03.2017

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.386 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, осем, шест ) с площ 2955 кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“.

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398

02.03.2017

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, девет, осем ) с площ 1998 кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“.