Skip to main content

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

13.04.2016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ID №: 2016-04-13-0040
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)Наименование, адреси и лица за контакт
Община Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов, Република България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. Съединение № 1
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.slivnitsa.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://www.slivnitsa.bg/bg/announcements-zop-nvmop.


Доставка на Обзавеждане и оборудване на сградата на читалище „Съзнание-1907

07.04.2015

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ID №: 2015-04-07-0013

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и лица за контакт
Народно читалище Съзнание - 1907, гр. Сливница, пл.Съединение № 1, За: Йоланда Младенова, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42103, E-mail: saznanie_sl@abv.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. Съединение № 1
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.slivnitsa.bg/bg/announcements-zop-nvmop.


Доставка на мобилна сцена за сградата на читалище „Съзнание-1907

07.04.2015

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ID №: 2015-04-07-0012
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и лица за контакт
Народно читалище Съзнание - 1907, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Йоланда Младенова, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42301, E-mail: saznanie_sl@abv.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. Съединение № 1
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.slivnitsa.bg/bg/announcements-zop-nvmop.


„Доставка на минибус, 16+1 места с рампа за инвалиди и теглич за мобилна сцена“

23.04.2015

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ID: 2015-04-23-0014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и лица за контакт
Народно читалище Съзнание 1907, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Йоланда Младенова, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42103, E-mail: saznani_sl@abv.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. Съединение № 1
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: www.slivnitsa.bg.


„Избор на изпълнител на СМР по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изграждане на велоалея „Сливница” в землището на община Сливница по договор за БФП № 23/313/00114/09.07.2012 г.“, Обособена позиция № 2: „Изграждане на велоалея „Паме

30.09.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)Наименование, адреси и лица за контакт
Община Сливница, гр. СЛивница, пл. "Съединение" № 1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1
Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: www.slivnitsa.bg.


„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на атракцион за отдих и развлечение на посетители в с. Братушково

30.09.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)Наименование, адреси и лица за контакт
Община Сливница, гр. СЛивница, пл. "Съединение" № 1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1
Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.Адрес на профила на купувача: www.slivnitsa.bg.


„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: 23/321/01403 “Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в с. Гълъбовци, община Сливница”

09.06.2014

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: 23/321/01403 “Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в с. Гълъбовци, община Сливница” /включващ обекти: 1. “Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3644 Драготинци-Пищане“; 2. “Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3641 /Драготинци-Пищане/-Повалиръж”; 3. “Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3214, от гр. Сливница до границата с община Драгоман – км.+0,000 до км. 4,847”; 4.


Избор на изпълнител за "Изграждане на екопътека „Войнишка памет“ в землищата на с. Алдомировци и с. Братушково по договор за БФП № 23/313/00245/06.12.2013 г.

13.03.2014

Изграждане на екопътека „Войнишка памет“ в землищата на с. Алдомировци и с. Братушково по договор за БФП № 23/313/00245/06.12.2013 г.


Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на читалище „Съзнание 1907“, гр. Сливница, което включва следните видове СМР: Топлоизолация на външни стени; Подмяна на външна дограма; Топлоизолация на покрив; Топлоизолация на подове.

04.08.2015

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ID №: 2015-08-04-0030
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт
Община Сливница, пл. Съединение №1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: Радостин Ялъмов
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.slivnitsa.bg/bg/announcements-zop-nvmop.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.


Доставка на горива за нуждите на Община Сливница и общинско предприятие "Сливница" чрез "Софийска стокова борса" АД за срок от три години.

14.04.2016

РЕШЕНИЕ
ID №: 2016-04-14-0041
Номер: 66-00-116 от 14.04.2016 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1)
Наименование и адрес
Община Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов - зам.-кмет на Община Сливница, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
I.2)
Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ


Прикачени файлове: