Skip to main content

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на жилищни сгради, находящи се в град Сливница, ул. "Максим Горки" № 2 и "Максим Горки" № 4

29.02.2016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ID № 2016-02-29-0033

Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт
Община Сливница, Община Сливница, Република България, Област Софийска, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов, Република България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: Република България, Област Софийска, гр. Сливница, пл. Съединение, № 1
Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg..
Адрес на профила на купувача: www.slivnitsa.bg..


Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилна жилищна сграда в град Сливница, находяща се на ул. "Максим Горки" с номера 6,8, и 10

21.03.2016

ID №: 2016-03-21-0037
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и лица за контакт
Община Сливница, Община Сливница, Република България, Област Софийска, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов, Република България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354


„Доставка на плътна асфалтова смес за нуждите на община Сливница"

01.04.2016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ID №: 2016-04-01-0039
ДоставкиРАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт
Община Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Интернет адрес/и:
Адрес на профила на купувача: http://www.slivnitsa.bg/bg/announcements-zop-nvmop.


Доставка на допълнително количество от плътна асфалтова смес в размер на 400 тона.

08.11.2015

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ID № 2015-11-08-0031

Номер: 66-00-853 от 06.11.2015 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1)Наименование и адрес


Прикачени файлове:

Доставка на оборудване за игрища за минифутбол“ по договор за БФП № 63/3/3210717/01.08.2014 г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкре

01.04.2015

ID №: 2015-04-01-0011

Доставка на оборудване за игрища за минифутбол“ по договор за БФП № 63/3/3210717/01.08.2014 г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Наименование, адреси и лица за контакт


Договаряне без обявление за доставка на комбиниран багер - товарач за нуждите на Общинско предприятие „Сливница“

01.07.2015

Договаряне без обявление

ID №: 2015-07-01-0027
Номер: 66-00-516 от 01.07.2015 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
за откриване на процедура
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
Наименование и адрес


Прикачени файлове:

Договаряне без обявление за доставка на строителни материали за нуждите на община Сливница

01.07.2015

Договаряне без обявление

ID №:2015-07-01-0028
за откриване на процедура
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
Наименование и адрес
Община Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов - зам.-кмет на Община Сливница, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Интернет адрес/и:


Прикачени файлове:

„Доставка на асфалтова смес и строителни материали за нуждите на община Сливница по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на плътна асфалтова смет; Обособена позиция №2 – Доставка на строителни материали“

30.04.2015

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ID №:2015-04-30-0016
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование, адреси и лица за контакт
Община Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Интернет адрес/и:
Адрес на профила на купувача: http://www.slivnitsa.bg/bg/announcements-zop-nvmop.


„Доставка на комбиниран багер – товарач за нуждите на Общинско предприятие „Сливница“.

30.04.2015

ID №: 2015-04-30-0017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт
Община Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Място/места за контакт: гр. Сливница, пл. Съединение № 1
Интернет адрес/и:


Прикачени файлове:

Извършване на допълнително строителство на строителни обекти по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Изграждане на велоалея „Сливница” и Обособена позиция № 2: „Изграждане на велоалея „Памет”

09.06.2015

Договаряне без Обявление

ID №: 2015-06-09-0023

За откриване на процедура
ВЪЗЛОЖИТЕЛчл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
Наименование и адрес
Община Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов - зам.-кмет на Община Сливница, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Вид на възложителя и основна/и дейност/и


Прикачени файлове: