Skip to main content

Обява: търг с явно наддаване за продажба на УПИ-66, кв. 5, с. Гълъбовци

14.01.2013
Тази обява се намира в Архива. Можете да разгледате актуалните обяви от тук.

Община Сливница обявява търг за продажба на УПИ VІІІ – 66 в квартал 5, с. Гълъбовци на 28 февруари 2013г. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на предложение за участие в търга до 27.02.2013г. в стая 106, ет.1 на ОбА Сливница с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение” № 1. Допълнителна информация на тел. 0727/42300.


Прикачени файлове:

Обява за ппровеждане на преглед на земеделска, горска и земекопна техника

22.05.2012
Тази обява се намира в Архива. Можете да разгледате актуалните обяви от тук.

Община Сливница уведомява собствениците на земеделска, горска и земекопна техника, че технически прегледи от Контролно-техническата комисия ще бъдат извършвани както следва:
В гр. Сливница на 06.06.2012 г. от 09.00 – 11,00 часа в стопанския двор на ЗК
В с. Алдомировци на 06.06.2012 г. от 11.30 – 12,30 часа пред кметството

ОБЯВА ЗА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АЛДОМИРОВЦИ

31.08.2012
Тази обява се намира в Архива. Можете да разгледате актуалните обяви от тук.

И З В Л Е Ч Е Н И Е
ОТ
З А П О В Е Д № 66 – 00-289/22-08-2012 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

ОБЯВА ЗА ТЪРГ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АЛДОМИРОВЦИ

27.07.2012
Тази обява се намира в Архива. Можете да разгледате актуалните обяви от тук.

Община Сливница обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на НУПИ №124006, в землището на с. Алдомировци, местност „Лозище” с площ 12.448 кв.м., начин на трайно ползване – нива, десета категория. Търгът ще се проведе на 04.09.2012г. от 14.00 часа при следните условия:
• Начална тръжна цена – 45 лв. годишен наем
• Стъпка на наддаване – 1 лв.
• Цена на тръжната документация -30 лв.

Обява за търг за продажба на автомобили

27.07.2012
Тази обява се намира в Архива. Можете да разгледате актуалните обяви от тук.

Община Сливница обявява търг с явно наддаване на 04.09.2012 г. от 10.00 часа, на 3-ти етаж в стая 315 на Общинска Администрация Сливница за продажба на автомобили «Фолксваген Пасат» с начална цена 450,00 лв и „Нисан Ванет 1” – 240,00 лв.

Обява за търг с явно наддаване на земеделски земи в землището на с. Пищане

13.03.2012
Тази обява се намира в Архива. Можете да разгледате актуалните обяви от тук.

Обява за търг за отдаване под наем на търговски обект в с. Ракита

16.11.2011
Тази обява се намира в Архива. Можете да разгледате актуалните обяви от тук.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ
З А П О В Е Д № 66 – 00-337/19-12-2011 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.62 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Сливница,

О Т К Р И В А М :

ОБЯВА ЗА ТЪРГ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АЛДОМИРОВЦИ

22.12.2011
Тази обява се намира в Архива. Можете да разгледате актуалните обяви от тук.

И З В Л Е Ч Е Н И Е ОТ З А П О В Е Д № 66.00.361 / 22.12. 2011 година
гр.Сливница

Проект на наредба за ползване на общински пасища и мери на територията на община Сливница

04.04.2012
Тази обява се намира в Архива. Можете да разгледате актуалните обяви от тук.

Уважаеми съграждани в изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на наредба за ползване на общински пасища и мери на територията на община Сливница.
В 14 дневен срок от датата на обявлението, може да подадете писмено вашите предложения и становища по проекта в центъра за информация и усуги на гражданите в ст. 106 в сградата на ОбА-Сливница.


Прикачени файлове:

ОБЯВА ЗА ТЪРГ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАДУЛОВЦИ И ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДРАГОТИНЦИ

16.05.2012
Тази обява се намира в Архива. Можете да разгледате актуалните обяви от тук.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ
З А П О В Е Д № 66 – 00-146/11-05-2012 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.62 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №89/30.04.2010 година на Общински съвет - Сливница