Skip to main content

“РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД СЛИВНИЦА – УЛИЦА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОТ О.К. 111 ДО О.К. 346“

16.07.2012

Във връзка с кандидатстването на община Сливница в Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., с “Проект: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД СЛИВНИЦА – УЛИЦА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОТ О.К. 111 ДО О.К. 346“

Предложение за актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012г

10.07.2012

Предложение актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012г

Обява до заинтересованите лица и обществеността

05.03.2012

"Изграждане на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Сливница"

"Създаване на специализирано звено за услуги в домашна среда към Социален патронаж"

23.05.2012

    Уважаеми съграждани, община Сливница има намерение да кандидатства с проект "Създаване на специализирано звено за услуги в домашна среда към Социален патронаж" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейски

Социална услуга "ПОМОЩ В ДОМА"

23.05.2012

Община Сливница има намерение да кандидатства с проект "Помощ в дома" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския социален фонд

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с процедура по открит конкурс по НВМОП с уникален номер 00846-2012-0003 вписана в регистъра на обществените поръчки към АОП

28.05.2012

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с процедура по открит конкурс по НВМОП с уникален номер 00846-2012-0003 вписана в регистъра на обществените поръчки към АОП Община Сливница на основание на чл. 38, ал.