Skip to main content

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи,

04.01.2018

С писмо изх.№РД-21-774/20.12.2017 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 16.01.2018 г. в гр.Сливница от 09.30 ч. – 11.30 ч. пред Общината ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.

Заповед № 66-00-385/29.12.2017 г. за откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот в м. "Лозище" , община Сливница

29.12.2017

З А П О В Е Д № 66-00-385/29.12.2017 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 336/30.11.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

Заповед № 66-00-362/13.12.2017 година за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.373, находящ се в местност "Лозище", град Сливниц

13.12.2017

З А П О В Е Д

№ 66-00-362/13.12.2017 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 336/30.11.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

Заповед № 66-00-325 от 09.11.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот от гр. Сливница

09.11.2017

Заповед № 66-00-325/09.11.2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на община Сливница на Общински съвет - Сливница и в изпълнение на Решение № 304/31.08.2017 година на Общински съвет - Сливница
ОТКРИВАМ:

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор"

05.07.2017

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор", съгласно Акт № 095 от 13.09.2004 г., издаден от МРРБ, с площ 26,452 дка - включващ водна площ, дига и сервитутна ивица. Собственост е на Община Сливница. Разположен е върху землището на село Извор.
Има издадени скици №№ К00035/03.12.2001 г., К00436/23.04.2012 г. на имот 087008 в землището на село Извор с ЕКАТТЕ 32411, община Сливница.

Концесията е публикувана под номер 1 от 26.06.2017 г. в Държавен вестник на следния линк: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces

Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ София област,уведомява собствениците на земеделска земя и земеделските стопани, че срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. е 31 юли 2017 г.

19.07.2017

Във връзка с писмо изх.№РД-21-430/14.07.2017 г. от Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област заведено в Общинска администрация Сливница с вх.№08-00-629/17.07.2017 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ София област, уведомява собствениците на земеделска земя и земеделските стопани, че срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. е 31 юли 2017 г.