Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-347 / 21.09.2018 година за определяне на купувач на Поземлен имот с идентификатор 67372.153.392

21.09.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-347 / 21.09.2018 година
гр.Сливница

ЗАПОВЕД № 66-00-346 / 21.09.2018 година за определяне на купувач на Поземлен имот с идентификатор 67372.153.371

21.09.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-346 / 21.09.2018 година
гр.Сливница

ЗАПОВЕД № 66-00-345/ 21.09.2018 година за определяне на купувач на Поземлен имот с идентификатор 67372.153.324

21.09.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-345/ 21.09.2018 година
гр.Сливница

ЗАПОВЕД № 66-00-344 /21.09.2018 година за определяне на купувач на Поземлен имот с идентификатор 67372.153.323

21.09.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-344 /21.09.2018 година
гр.Сливница

ЗАПОВЕД № 66-00-338 / 18.09.2018 година за определяне на наемател на земеделски имоти находящи се в землището на гр. Сливница

18.09.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-338 / 18.09.2018 година
гр.Сливница

ЗАПОВЕД № 66-00-337 / 18.09.2018 година за определяне на наемател на земеделски имоти в землището на гр. Сливница

18.09.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-337 / 18.09.2018 година
гр.Сливница

Заповед № 66-00-312 / 03.09.2018 година за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно: Поземлен имот с идентификатор 67372.153.371

03.09.2018

ЗАПОВЕД
№ 66-00-312 / 03.09.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 430/31.07.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ: