Skip to main content

ЗАПОВЕД за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно: Поземлен имот с идентификатор 67372.153.380

22.08.2018

ЗАПОВЕД
№ 66-00-301/22.08.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 395/31.05.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:

ЗАПОВЕД № 66-00-159/ 28.05.2018г., гр. Сливница за определяне на купувач

28.05.2018

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и протокол на комисия от 25.05.2018г., назначена със Заповед № 66-00-144/10.05.2018г. на кмета на община Сливница

ОПРЕДЕЛЯМ:

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.325

10.05.2018

З А П О В Е Д № 66-00-144 / 10.05. 2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 293/27.07.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади общинска собственост за индивидуално ползване от 26.04.2018г.

27.04.2018

УТВЪРЖДАВАМ,
ВР.И.Д.КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /П/
( РАДОСТИН ЯЛЪМОВ )
Съгл. Заповед №66-00-127/24.04.2018г.
П Р О Т О К О Л
Днес, 26.04.2018 година, комисия назначена със заповед №66-00-79/16.03.2018 година на кмета на община Сливница, в състав :
Председател: адв.Григор Григоров
Членове:
1. Василка Димитрова – мл.експерт в отдел «ОС»
2. Албена Стоилкова – еколог на Община Сливница /не присъства/
3. Даниел Александров – юрисконсулт на Община Сливница

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот в с. Ракита, община Сливница

16.04.2018

З А П О В Е Д

№ 66-00-100/13.04.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на oбщина Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на oбщина Сливница на Общински съвет – Сливница и в изпълнение на Решение № 367/27.02.2018 година на Общински съвет –Сливница

О Т К Р И В А М :

Заповед № 66-00-89/28.03.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижим имот в гр. Сливница на СПОРТНА ЗАЛА - „АРЕНА СЛИВНИЦА“

28.03.2018

З А П О В Е Д

№ 66-00-89/28.03.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на oбщина Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на oбщина Сливница на Общински съвет – Сливница и в изпълнение на Решение № 368/27.02.2018 година на Общински съвет –Сливница

О Т К Р И В А М :