Skip to main content

Извлечение от Заповед №66-00-209/29-06-2017г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, както следва:

29.06.2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-209/29-06-2017 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на oбщина Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на oбщина Сливница на Общински съвет –Сливница и в изпълнение на Решение № 259/30.03.2017 година на Общински съвет –Сливница

О Т К Р И В А М :

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-165/30.05.2017 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

30.05.2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-165/30.05.2017 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 251/30.03.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-164/30.05.2017 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

30.05.2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-164/30.05.2017 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 251/30.03.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :