Skip to main content

Заповед на Кмета на община Сливница за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот в с. Ракита

22.05.2017

Заповед на Кмета на община Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на oбщина Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на oбщина Сливница на Общински съвет –Сливница и в изпълнение на Решение № 260/30.03.2017 година на Общински съвет –Сливница

О Т К Р И В А М :

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-148/15-05-2017 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване

15.05.2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-148/15-05-2017 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57, ал. 1 и 2 и чл.61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 250/30.03.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-147/15-05-2017 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване

15.05.2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-147/15-05-2017 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57, ал. 1 и 2 и чл.61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 268/19.04.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-136/05.05.2017 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА за провеждане на търг с тайно наддаване

05.05.2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-136/05.05.2017 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57, ал. 1 и 2 и чл.61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 251/30.03.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-134/05.05.2017 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА за провеждане на търг с тайно наддаване

05.05.2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-134/05.05.2017 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 260/30.03.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-135/05.05.2017 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА за провеждане на търг с тайно наддаване

05.05.2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-135/05.05.2017 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57, ал. 1 и 2 и чл.61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 251/30.03.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади общинска собственост за индивидуално ползване от 27.04.2017г.

28.04.2017

П Р О Т О К О Л

Днес, 27.04.2017 година, комисия назначена със заповед № 66-00-66/20.03.2017 година на кмета на община Сливница, в състав :
Комисия в следния състав:
Председател: адв.Григор Григоров – юрист на Община Сливница
Членове:
1. Василка Димитрова – мл.експерт в отдел «ОС»
2. Снежана Атанасова – гл. специалист в отдел «ОС»
3. Даниел Александров – юрисконсулт на Община Сливница

Заповед №66-00-115/24.04.2017г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.386 с площ 2955 кв.м. в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - ИВАЙЛО ПЕТРОВ ИВАНОВ.

25.04.2017

Заповед №66-00-115/24.04.2017г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.386 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, осем, шест ) с площ 2955 ( две хиляди деветстотин петдесет и пет ) кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“ - ИВАЙЛО ПЕТРОВ ИВАНОВ.

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.386

02.03.2017

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.386 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, осем, шест ) с площ 2955 кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“.