Skip to main content

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи,

23.01.2018

С писмо изх.№РД-21-38/19.01.2018 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 13.02.2018 г. в с. Алдомировци от 09.30 ч. – 11.30 ч. пред Кметството и на 13.02.2018 г. с. Драготинци от 11.30 ч. - 13.00 ч. пред Кметството ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 г.

18.01.2018

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 година

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи,

04.01.2018

С писмо изх.№РД-21-774/20.12.2017 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 16.01.2018 г. в гр.Сливница от 09.30 ч. – 11.30 ч. пред Общината ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.

Заповед № 66-00-385/29.12.2017 г. за откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот в м. "Лозище" , община Сливница

29.12.2017

З А П О В Е Д № 66-00-385/29.12.2017 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 336/30.11.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

Заповед № 66-00-362/13.12.2017 година за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.373, находящ се в местност "Лозище", град Сливниц

13.12.2017

З А П О В Е Д

№ 66-00-362/13.12.2017 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 336/30.11.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

Заповед № 66-00-325 от 09.11.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот от гр. Сливница

09.11.2017

Заповед № 66-00-325/09.11.2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на община Сливница на Общински съвет - Сливница и в изпълнение на Решение № 304/31.08.2017 година на Общински съвет - Сливница
ОТКРИВАМ: