Skip to main content

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор"

05.07.2017

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор", съгласно Акт № 095 от 13.09.2004 г., издаден от МРРБ, с площ 26,452 дка - включващ водна площ, дига и сервитутна ивица. Собственост е на Община Сливница. Разположен е върху землището на село Извор.
Има издадени скици №№ К00035/03.12.2001 г., К00436/23.04.2012 г. на имот 087008 в землището на село Извор с ЕКАТТЕ 32411, община Сливница.

Концесията е публикувана под номер 1 от 26.06.2017 г. в Държавен вестник на следния линк: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces

Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ София област,уведомява собствениците на земеделска земя и земеделските стопани, че срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. е 31 юли 2017 г.

19.07.2017

Във връзка с писмо изх.№РД-21-430/14.07.2017 г. от Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област заведено в Общинска администрация Сливница с вх.№08-00-629/17.07.2017 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ София област, уведомява собствениците на земеделска земя и земеделските стопани, че срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. е 31 юли 2017 г.

Извлечение от Заповед №66-00-209/29-06-2017г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, както следва:

29.06.2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-209/29-06-2017 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на oбщина Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на oбщина Сливница на Общински съвет –Сливница и в изпълнение на Решение № 259/30.03.2017 година на Общински съвет –Сливница

О Т К Р И В А М :