Skip to main content

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398

02.03.2017

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.398 ( шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, девет, осем ) с площ 1998 кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр.Сливница, местност „Лозище“.

Областна дирекция „Земеделие” София област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи

26.01.2017

С писмо изх.№РД-21-44/24.01.2017 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” София област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 09.02.2017 г. в с.Алдомировци от 09.00 ч. - 11.00 ч. пред Кметството и на 09.02.2017 г. в с.Драготинци от 11.30 ч. - 13.00 ч. пред Кметството ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” - София област за провеждане на годишни технически прегледи.

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи

29.12.2016

С писмо изх.№РД-21-821/22.12.2016 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 19.01.2017 г. в гр.Сливница от 09.00 ч. - 16.00 ч. пред Общината ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с №000365 в землището на гр.Сливница, с площ 10,285 дка и начин на трайно ползване – друга селищна територия.

26.10.2016

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-339/25.10.2016 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 161/30.08.2016 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи

13.09.2016

С писмо изх.№РД-21-540/23.08.2016 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 15.09.2016 г. в гр.Сливница от 09.30 ч. - 16.00 ч. в двора на ЗК ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи

13.09.2016

С писмо изх.№РД-21-540/23.08.2016 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 15.09.2016 г. в гр.Сливница от 09.30 ч. - 16.00 ч. в двора на ЗК ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.

Проект на наредба за изменение и допълнение и наредба № 17 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти

31.08.2016

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
Н А Р Е Д Б А № 17 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА,/Приета с Решение № 71 от Протокол № 5/31.03.2010 г. на ОбС - Сливница/

Заповед №66-00-257/18.08.2016 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот №000383 в землището на гр.Сливница, с площ 20,000 дка, с начин на трайно ползване – друга селищна територия - „НОВЕЛ БИЛДИНГ” ЕООД.

19.08.2016

Заповед №66-00-257/18.08.2016 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот №000383 в землището на гр.Сливница, с площ 20,000 дка, с начин на трайно ползване – друга селищна територия - „НОВЕЛ БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 121759311, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, община Столична, област София (столица), район Лозенец, ул.”Майор Томпсън” бл.1-7, вх.Б, ет.7, ап.27, представлявано от управителя Яник Стойчев Мекушин, ЕГН 6605106826.