Skip to main content

Гражданска регистрация и актосъставяне

 

Наименование на услугата

 

Срок

Цена

Ползване на услуга за граждански ритуал на територията на община Сливница извън ритуалната зала, на място пожелание на гражданите .

Записване и необходими документи в служба ГРАО.

формуляр по образец

 

60.00 лв.

Издаване на удостоверение за раждане-дубликат

(Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1,т. 1, във връзка с чл. 40, ал. 1, изречение трето; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 4)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ за самоличност

 формуляр по образец

7 дни

 

3 дни

 

1 ден

 

4.00 лв.

 

8.00 лв.

 

12.00 лв

 

Сключване на граждански брак или издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

(Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал.1, т.2 във връзка с чл. 40, ал. 1 изречение второ)

 

Необходими документи:
Документи за самоличност; Медицински свидетелства; Декларации по чл.9, ал.1 от СК по образец; Удостоверения за семейно положение; Квитанция за платена такса – 40 лв.

 

 

 

-

 

 

 

безплатно

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

(Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1,т. 2, във връзка с чл. 40, ал. 1, изречение трето; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 4)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ за самоличност

 формуляр по образец

7 дни

 

3 дни

 

1 ден

4.00 лв.

 

8.00 лв.

 

12.00 лв.

Съставяне на акт за смърт само за лица починали в гр. Сливница и издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

(Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1,т. 3, във връзка с чл. 40, ал. 1, изречение второ)

 

Необходими документи:

Съобщение за смърт, лична карта на починалото лице;

       -

 безплатно

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

за втори и следващ път

(Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1,т. 3, във връзка с чл. 40, ал. 1, изречение трето; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 4)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Данни за починалото лице /имена, дата и място на смъртта/; Документ за самоличност на молителя;Документ доказващ родствената връзка с починалото лице.

формуляр по образец

 

7 дни

 

3 дни

 

1 ден

4.00 лв.

 

8.00 лв.

 

12.00 лв.

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

(Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 4 и чл.24, ал. 1; Закон за местните данъци такси – чл.110, ал. 1, т. 3)

 

Необходими документи:

Документ за самоличност

формуляр по образец

 

7 дни

 

3 дни

 

 

4.00 лв.

 

8.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за наследници

(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т.1 във връзка с точка 2; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.1; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 9-12)

 

/Искането се подава от пряк наследник или упълномощено лице/

 

Необходими документи:

Искане от един наследник; Препис-извлечение от акт за смърт, когато лицето е починало на друго място; Удостоверения за наследници, ако някои от починалите наследниците са с последен постоянен адрес в друго населено място; Документ за самоличност на наследника или удостоверение, доказващо родствената му връзка с наследодателя.

формуляр по образец

 

7 дни

 

3 дни

 

1 ден

5.00 лв.

 

10.00 лв.

 

15.00 лв.

Справки извършвани по служебен път от други общини във връзка с издаване на удостоверение за наследници

(Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.1)

 

2.00 лв. 

Издаване на удостоверение за семейно положение

(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.6; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 13)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ за самоличност

формуляр по образец

 

7 дни

 

3 дни

 

1 ден

4.00 лв.

 

8.00 лв.

 

12.00 лв

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.12; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 14)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ за самоличност
формуляр по образец

 

 

 

 

1 ден

 

3 дни

 

7 дни 

 

 

 

 

12.00 лв.

 

8.00 лв.

 

4.00 лв.

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 5, т. 2; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.7; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 15)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ за самоличност; Декларация за родствени връзки от искателя; Акт за раждане или друг документ, доказващ родствените връзки.

формуляр по образец

 

7 дни

 

3 дни

 

1 ден

5.00 лв.

 

10.00 лв.

 

15.00 лв

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 5, т. 1; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.2; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 18)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ за самоличност; Декларация за идентичност; Удостоверение за раждане; Удостоверение за граждански брак или Решение за развод.

формуляр по образец

 

7 дни

 

3 дни

 

1 ден

4.00 лв.

 

8.00 лв.

 

12.00 лв.

Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.6 и т.11;Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 20)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ за самоличност

формуляр по образец

 

7 дни

 

3 дни

 

1 ден

10.00 лв.

 

20.00 лв.

 

30.00 лв.

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак  в Република България

(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.6; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 21)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ за самоличност

формуляр по образец

 

7 дни

 

3 дни

 

1 ден

10.00 лв.

 

20.00 лв.

 

30.00 лв.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

(Закон за гражданската регистрация –  чл. 106, ал. 1, т.1; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.8; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 22, ал.1)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ са самоличност

формуляр по образец

 

7 дни

 

3 дни

 

1 ден

4.00 лв.

 

8.00 лв.

 

12.00 лв.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

(Закон за гражданската регистрация –  чл. 106, ал. 1, т.1; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.8; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 23, ал.1)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ за самоличност

формуляр по образец

 

7 дни

 

3 дни

 

1 ден

4.00 лв.

 

8.00 лв.

 

12.00 лв.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

(Закон за гражданската регистрация –  чл. 95 и чл.98

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.8

Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 22, ал.2)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:
Документ са самоличност; Документ за собственост на жилището; Удостоверение за раждане; У-ние за граждански брак; Съдебно решение за развод; Договор за ползване на жилище под наем; Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР от собственика на жилище.
формуляр по образец

формуляр по образец

 

 

 

 

 

 

3 дни

 

7 дни

 

 

 

 

 

 

8.00 лв.

 

4.00 лв. 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за промяна на настоящ адрес

(Закон за гражданската регистрация –  чл. 96 и чл.99; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.8; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, идадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 138, ал.2)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:
Документ за самоличност; Нотариален акт за собственост; Договор за ползване на жилище под наем; Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР от собственика на жилище.
формуляр по образец

формуляр по образец

 

 

 

 

 

3 дни

 

7 дни

 

 

 

 

 

8.00 лв.

 

4.00 лв. 

Издаване на удостоверение  за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 във връзка с чл.5, т.3 и чл. 106, ал. 1; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.12; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 24)

 

Необходими документи:
Документ за самоличност
формуляр по образец

 

 

 

1 ден

 

3 дни

 

7 дни

 

 

 

12.00 лв.

 

8.00 лв.

 

4.00 лв.

Издаване на удостоверение  за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 във връзка с чл.5, т.3 и чл. 106, ал. 1; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.12; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 25)

 

Необходими документи:

Документ за самоличност
формуляр по образец

 

 

 

1 ден

 

3 дни

 

7 дни 

 

 

 

12.00 лв.

 

8.00 лв.

 

4.00 лв.

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 във връзка със Закона за семейните помощи за деца-чл.6; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.12;Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 16)

 

Необходими документи:
Документ за самоличност
формуляр по образец

 

 

 

 

1 ден

 

3 дни

 

7 дни 

 

 

 

 

12.00 лв.

 

8.00 лв.

 

4.00 лв. 

Издаване на удостоверение за правно ограничение

 

(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.12; Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г.за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване ДВ, бл.82 от19.10.2010 г. чл. 25, ал.1,т.1; Наредба за условията и реда за кандидатстване , подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях-чл.8,ал.1,т.2; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 17)

 

Необходими документи:

Документ за самоличност
формуляр по образец

 

 

 

 

 

1 ден

 

3 дни

 

7 дни

 

 

 

 

 

12.00 лв.

 

8.00 лв.

 

4.00 лв. 

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

(Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал.1, т.1; Правилник за легализациите, заверките и преводите, на документи и други книжа ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г. – чл.3; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.11)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ за самоличност

формуляр по образец

 

 

 

 

1 ден

 

3 дни

 

7 дни

 

 

 

 

30.00 лв.

 

20.00 лв.

 

10.00 лв.

Промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред

Необходими документи:
Документ за самоличност;Съдебно решение

 

 

7 дни

 

 

безплатно

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

(Закон за гражданската регистрация – чл.72, ал.3 във връзка с чл.70, ал.1)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:
Документ за самоличност на българския гражданин или нотариално упълномощено за целта лице, преведено и легализирано; Удостоверение за гражданско състояние /раждане, граждански брак или смърт/ преведено и легализирано
формуляр по образец

 

 

 

 

 

 

20 дни

 

 

 

 

 

 

10.00 лв.

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

(Закон за гражданската регистрация –  чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл. 3, ал.2; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.1, т.12; Наредба № РД -02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн.,ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., чл. 19)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:
Уведомително писмо от РДВР за разрешено постоянно пребиваване; Регистрационна карта на чужденец със статут на бежанец; Заявление за постоянен адрес; Адресна карта за настоящ адрес; Удостоверение за раждане; Удостоверение за граждански брак или развод; Документ за собственост на жилището; Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР от собственика на жилището.
формуляр по образец

 

 

 

 

 

 

 

10 дни

 

 

 

 

 

 

 

10.00 лв.

Възстановяване или промяна на име по чл. 19а от ЗГР

 

Необходими документи:
Преписка от общината по постоянен адрес за възстановяване на имена

формуляр по образец

 

 

 

 

20 дни

 

 

 

безплатно

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

(Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г.(обн.,ДВ, бр.19 от 02.03.1999 г.)за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал.1)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:
Молба по образец /дава се от общинската администрация/; Документ за самоличност; Док. За самоличност – копие; Удостоверение за раждане – копие; Снимки – 2 бр; Копие от платежно нареждане за платена такса към Министерство на правосъдието-50лв.
формуляр по образец

 

 

 

 

 

 

 

20 дни 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 лв.

Изискване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО”

 

Необходими   документи:  

Документ за самоличност; Удостоверение за раждане или друг документ   удостоверяващ разликата в ЕГН

 

 

 

14 дни 

 

 

безплатно 

Присвояване на ЕГН на български гражданин, на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец

 

Необходими документи:
Документ за самоличност; Уведомително писмо от Министерство на правосъдието за придобито българско гражданство; Указ на президента, или уведомително писмо за дадено разрешение за постоянно пребиваване на чужденец в Р. България от РДВР; Удостоверение за раждане; Удостоверение за граждански брак или развод.

 

 

 

 

 14 дни

 

 

 

 

безплатно 

Промяна на ЕГН на български гражданин и издаване на удостоверение от ТЗ „ГРАО” за верен ЕГН

 

Необходими документи:
Удостоверение за раждане; Документ за самоличност

 

 

14 дни 

 

 

безплатно 

Удостоверяване на данни и справки по регистрите за гражданско състояние от минали години

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:
Информацията се предоставя само на преки наследници или на самото лице срещу документ за самоличност.

формуляр по образец

 

 

 

7 дни 

 

 

 

по 1.00 лв. за година

Решение за признаване на развод от чужбина

(Кодекс на международното частно право – чл. 117)

 

/Искането се подава лично от физическо лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

 

Необходими документи:

Документ за самоличност; Преведен и легализиран чуждестранен акт;Нотариално заверена декларация по чл. 117,т.3 и 4 от Кодекса на международното частно право; Молба на основание чл. 118, ал. 1 от КМЧП.

формуляр по образец

 

 

 

 

100.00 лв. 

Издаване на всички други видове удостоверения по искане на граждани

(Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12)

формуляр по образец

 

3 дни

 

7 дни 

 

10. 00 лв.

 

5. 00 лв.