Skip to main content

Заседания на Общинския съвет Сливница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Изх. № И-Р-03/25.01.2018 г.

До Общинските съветници
при Общински съвет - Сливница
До кмета на община Сливница
До гражданите на общината

УВЕДОМЛЕНИЕ

за
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ
на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВНИЦА

На основание, чл. 14,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-община Сливница, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА-община Сливница
СВИКВАМ
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА

на 29.01.2018 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на община Сливница – ет. ІІІ-ти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Изх. № И-Р-04/25.01.2018 г.

П О К А Н А

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА на заседание на 30.01.2018 г. /вторник/
от 14.00 ч. в заседателната зала на общината ет. ІІІ-ти, с проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Вх.№ 1 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Сливница за 2018 година - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх.№ 2 ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА - вносител: Васко Стоилков - кмет
Вх.№ 3 ОТНОСНО: Одобряване проект за подробен устройствен план /ПУП/ - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за имот с идентификатор 67372.41.38 в м."Пещерица" по КККР в землището на гр. Сливница и УПИ V-041007,041008,041036 за "Безвредни производствени дейности-производство и печат на рекламни материали, административни, търговски и обслужващи сгради" кв.157 по плана за регулация на гр.Сливница - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх.№ 4 ОТНОСНО: Одобряване проект за подробен устройствен план /ПУП/-ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ за имот с идентификатор 67372.153.340 в м."Лозище" по КККР гр.Сливница, за обект:"Производствена сграда с офиси и складове- вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх.№ 5 ОТНОСНО: Промяна в структурата на Общинска администрация – община Сливница, приета с Решение № 314/26.09.2017 г.- вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх.№ 6 ОТНОСНО: Откриване на социална услуга в общността, като делегирана държавна дейност -„Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх.№ 7 ОТНОСНО: Приемане План за работата на Общински съвет- Сливница за първото полугодие на 2018 г. – вносител7 Марин Павлов – председател на ОбС

Вх.№ 8 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2018 г.- вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх.№ 9 ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот за изграждане на сондажен кладенец в с- Гургулят - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх.№ 10 ОТНОСНО: Възлагане на кмета на община Сливница да организира провеждането на публично оповестен търг за части от ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА – „АРЕНА СЛИВНИЦА” - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх.№ 11 ОТНОСНО: Възмездно придобиване на имоти - вносител: Васко Стоилков - кмет

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
3. Въпроси към кмета и отговори
4. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/

Прикачен файлРазмер
Покана за заседания на ПК на 29.11.2017 и на ОбС на 30.11.2017 г.pdf162.32 KB
Покана за заседания на ОбС и на ПК на 26.09.2017 г.pdf172.18 KB
Покана за заседания на ПК на 30.08.2017 г. и на ОбС на 31.08.2017 г.pdf168.42 KB
Покана за заседания на ПК на 26.07.2017 г. и на ОбС на 27.07.2017 г.pdf156.93 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2017 г. и на ОбС на 29.06.2017 г.pdf162.32 KB
Покана за заседания на ПК на 29.11.2016 г. и на ОбС на 30.11.2016 г.pdf164.74 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 27.09.2016 г.pdf165.41 KB
Покана за заседания на ПК на 29.08.2016 г. и на ОбС на 30.08.2016.pdf167.52 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 28.07.2016 г.pdf186.22 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2016 г. и на ОбС на 29.06.2016 г.pdf165.88 KB
Покана за заседания на ПК на 19.05.2016 г. и на ОбС на 20.05.2016 г.pdf165.15 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.04.2016 г. и на ПК на 26.04.2016 г.pdf160.07 KB
Покана за заседания на ПК на 29.03.2016 г. и на ОбС на 30.03.2016 г.pdf164.56 KB
Покана за заседания на ПК на 25.02.2016 г. и на ОбС на 26.02.2016 г.pdf162 KB
Покана за заседания на ПК на 27.01.2016 г. и на ОбС на 28.01.2016 г.pdf182.76 KB
Покана за заседания на ОбС на 23.12.2015 г. и на ПК на 22.12.2015.pdf166.95 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 11.12.2015.pdf150.13 KB
Покана за заседание на ОбС на 02.12.2015 г.pdf110.42 KB
Покана за заседание на ОбС на 11.11.2015 г.pdf102.54 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 08.10.2015 г.pdf153.78 KB
Покана за заседание на ОбС и на ПК на 25.09.2015.pdf158.43 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.08.2015 г. и на ПК на 26.08.2015 г.pdf151.72 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.07.2015 г. и на ПК на 30.07.2015 г.pdf169.52 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.06.2015 г. и на ПК на 30.06.2015 г.pdf165.87 KB
Покана за заседaния на ОбС на 28.05.2015 г. и на ПК на 27.05.2015 г.pdf125.74 KB
Покана за заседания на ОбС на 29.04.2015 г. и на ПК на 28.04.2015 г.pdf138.94 KB
Покана за заседания на ОбС на 26.03.2015 г. и на ПК на 25.03.2015 г.pdf139.72 KB
Покана за заседания на ПК на 28.01.2015 г. и на ОбС на 29.01.2015 г.pdf140.1 KB
Покана за заседание на ПК на 19.12. и на ОбС на 22.12.2014 г.pdf168.63 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 27.11.2014 г.pdf165.12 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 28.08.2014 г.pdf163.58 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 30.10.2014.pdf145.66 KB
Покана за заседание на ОбС на 31.07.2014 г. и на ПК на 30.07.2014 г..pdf170.89 KB
Покана за заседание на ОбС на 25.06.2014 г. и на ПК на 24.06.2014 г.pdf576.92 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2014 г. и на ПК на 29.04.2014 г. 132.99 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.03.2014 г. и на ПК на 26.03.2014.pdf139.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.02.2014 и напост. ком. на 26.02.2014.pdf151.18 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.01.2014 г и на ПК на 29.01..pdf131.94 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.11.2013 г. и на ПК на 27.11.2013436.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 26.09.2013 г.pdf94.63 KB
Покана за заседание на ОбС на 03.10.2013 г.81.56 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2013 г.2.11 MB
Покана за заседание на ОбС на 05.09.2013 г.111.74 KB
Покана за заседание на ОбС на 29.07.2013 г.doc255.5 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.05.2013 г.pdf96.96 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.03.2013 г.94.06 KB
Покана за заседание ОбС на 11.09.2012 г.pdf105.66 KB