Skip to main content

Заседания на Общинския съвет Сливница

Изх. № И-Р- 29/22.06.2018

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ
на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА

СВИКВАМ

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА
на 27.06.2018 г. /сряда/ от 15.00 часа в . в заседателната зала на общината - ет. 3

Изх. № И-Р- 30/22.06.2018

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА на заседание на 28.06.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 ч. в салона на община Сливница – ет.1-ви с проект за ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за състоянието на водоснабдителната и канализационна мрежа в населените места в община Сливница и перспективите за нейната модернизация /водния цикъл/ - вносител Никола Нитов – Управител на „В и К“ ЕООД - София

2. Отчет за работата на кметство Алдомировци за 2017 г. – вносител Тодор Петков – кмет на с. Алдомировци

3. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Вх. № 50 ОТНОСНО:Разрешаване да се изработи проект за подробен устройствен план/ПУП/-ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ за промяна на предназначение на земеделска земя за проектиране и строителство на обект:”DCS/LTE/WI-FI- Базова Станция SFO 165 Алдомировци” в новопредвиден имот с идентификатор №00223.8.36 съгласно скица-проект, представляващ част с площ от 500кв.м. от имот с предходен идентификатор №00223.8.25 в м.”Трохало” по КККР на с.Алдомировци общ.Сливница в нова зона за техническа инфраструктура/Ти/- вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 51 ОТНОСНО: Предоставяне на земи от ОПФ на основание чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ - вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 52 ОТНОСНО: Предоставяне на земи от ОПФ на основание чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ - вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 53 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Алдомировци на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница, за възстановяване на правото на собственост по § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /Д.В. бр. 62 от 2010 г./ на наследниците на Владимир Димитров Радев - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 54 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Извор на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница, за възстановяване на правото на собственост по § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /Д.В. бр. 62 от 2010 г./ на наследниците на Никола Манолов Вацев - вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 55 ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА № 24 за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Сливница и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В - вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 56 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на улица, тротоари, съоръжения и принадлежности към нея – ул. „Ротмистър Ат. Бендерев“, гр. Сливница“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 - вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 57 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и оборудване на общинска сграда на община Сливница“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. - вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 58 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение "Обновяване на градски площад - Централен площад гр. Сливница" по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Вх. № 59 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 от Наредба № 2 на ОбС – Сливница за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във връзка с чл.36 от ЗС на Людмил Георгиев Тотев, квартал 63 по плана на с.Алдомировци, община Сливница. - вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 60 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет
Вх. № 61 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница - вносител: Васко Стоилков – кмет

Вх. № 62 ОТНОСНО:Разрешаване да се изработи проект за подробен устройствен план/ПУП/-ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ за промяна на предназначение на земеделска земя за проектиране и строителство на поземлен имот с идентификатор 67372.90.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри в землището на гр. Сливница, община Сливница, местност „ДРУМ“ - вносител: Васко Стоилков – кмет
4. План за работата на Общински съвет – Сливница за второто полугодие на 2018 г. – вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
6. Въпроси към кмета и отговори
7. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Марин Павлов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Марин Павлов/

Прикачен файлРазмер
Покана за заседания на ПК и на ОбС на 22.03.2018 г.pdf143.97 KB
Покана за заседания на ПК на 29.11.2017 и на ОбС на 30.11.2017 г.pdf162.32 KB
Покана за заседания на ОбС и на ПК на 26.09.2017 г.pdf172.18 KB
Покана за заседания на ПК на 30.08.2017 г. и на ОбС на 31.08.2017 г.pdf168.42 KB
Покана за заседания на ПК на 26.07.2017 г. и на ОбС на 27.07.2017 г.pdf156.93 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2017 г. и на ОбС на 29.06.2017 г.pdf162.32 KB
Покана за заседания на ПК на 29.11.2016 г. и на ОбС на 30.11.2016 г.pdf164.74 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 27.09.2016 г.pdf165.41 KB
Покана за заседания на ПК на 29.08.2016 г. и на ОбС на 30.08.2016.pdf167.52 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 28.07.2016 г.pdf186.22 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2016 г. и на ОбС на 29.06.2016 г.pdf165.88 KB
Покана за заседания на ПК на 19.05.2016 г. и на ОбС на 20.05.2016 г.pdf165.15 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.04.2016 г. и на ПК на 26.04.2016 г.pdf160.07 KB
Покана за заседания на ПК на 29.03.2016 г. и на ОбС на 30.03.2016 г.pdf164.56 KB
Покана за заседания на ПК на 25.02.2016 г. и на ОбС на 26.02.2016 г.pdf162 KB
Покана за заседания на ПК на 27.01.2016 г. и на ОбС на 28.01.2016 г.pdf182.76 KB
Покана за заседания на ОбС на 23.12.2015 г. и на ПК на 22.12.2015.pdf166.95 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 11.12.2015.pdf150.13 KB
Покана за заседание на ОбС на 02.12.2015 г.pdf110.42 KB
Покана за заседание на ОбС на 11.11.2015 г.pdf102.54 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 08.10.2015 г.pdf153.78 KB
Покана за заседание на ОбС и на ПК на 25.09.2015.pdf158.43 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.08.2015 г. и на ПК на 26.08.2015 г.pdf151.72 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.07.2015 г. и на ПК на 30.07.2015 г.pdf169.52 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.06.2015 г. и на ПК на 30.06.2015 г.pdf165.87 KB
Покана за заседaния на ОбС на 28.05.2015 г. и на ПК на 27.05.2015 г.pdf125.74 KB
Покана за заседания на ОбС на 29.04.2015 г. и на ПК на 28.04.2015 г.pdf138.94 KB
Покана за заседания на ОбС на 26.03.2015 г. и на ПК на 25.03.2015 г.pdf139.72 KB
Покана за заседания на ПК на 28.01.2015 г. и на ОбС на 29.01.2015 г.pdf140.1 KB
Покана за заседание на ПК на 19.12. и на ОбС на 22.12.2014 г.pdf168.63 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 27.11.2014 г.pdf165.12 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 28.08.2014 г.pdf163.58 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 30.10.2014.pdf145.66 KB
Покана за заседание на ОбС на 31.07.2014 г. и на ПК на 30.07.2014 г..pdf170.89 KB
Покана за заседание на ОбС на 25.06.2014 г. и на ПК на 24.06.2014 г.pdf576.92 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2014 г. и на ПК на 29.04.2014 г. 132.99 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.03.2014 г. и на ПК на 26.03.2014.pdf139.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.02.2014 и напост. ком. на 26.02.2014.pdf151.18 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.01.2014 г и на ПК на 29.01..pdf131.94 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.11.2013 г. и на ПК на 27.11.2013436.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 26.09.2013 г.pdf94.63 KB
Покана за заседание на ОбС на 03.10.2013 г.81.56 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2013 г.2.11 MB
Покана за заседание на ОбС на 05.09.2013 г.111.74 KB
Покана за заседание на ОбС на 29.07.2013 г.doc255.5 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.05.2013 г.pdf96.96 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.03.2013 г.94.06 KB
Покана за заседание ОбС на 11.09.2012 г.pdf105.66 KB