Skip to main content

Заседания на Общинския съвет Сливница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Изх. № И-Р-47/25.10.2017 г.

До Общинските съветници
при Общински съвет - Сливница
До кмета на община Сливница
До гражданите на общината

УВЕДОМЛЕНИЕ

за
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ
на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВНИЦА

На основание, чл. 14,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-община Сливница, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА-община Сливница
СВИКВАМ
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА

на 31.10.2017 г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на община Сливница – ет. ІІІ-ти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Изх. № И-Р-48/25.10.2017 г.

П О К А Н А

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА на заседание на 31.10.2017 г. /вторник/
от 14.00 ч. в салона на община Сливница – ет. І-ви, с проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Вх.№ 85 ОТНОСНО: Актуализиране и допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. - вносител Васко Стоилков – кмет

Вх.№ 86 ОТНОСНО: Приемане на Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги 2017-2020 г. - вносител Васко Стоилков – кмет

Вх.№ 87 ОТНОСНО: Одобряване на пазарната оценка и възлагане провеждането на публичен търг за продажба на следния имот, находящ се в гр. Сливница, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67372.153.402, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ от 4537 кв.м., заедно с построените в имота: Двуетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.1 със ЗП 1191 кв.м. и РЗП 2382 кв.м. и Триетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.2 със ЗП 602 кв.м. и РЗП 1806 кв.м. - вносител Васко Стоилков – кмет

Вх.№ 88 ОТНОСНО: Одобряване на пазарната оценка и възлагане провеждането на публичен търг за продажба на следния имот, находящ се в гр. Сливница, а именно: Поземлен имот 67372.153.397, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 3016 кв.м., стар номер 000357. - вносител Васко Стоилков – кмет

Вх.№ 89 ОТНОСНО: Разпределяне на общинските пасища, мери и ливади съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ - вносител Васко Стоилков – кмет

Вх.№ 90 ОТНОСНО: Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/– ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ и парцеларни планове за външни В и К връзки, електро захранване и транспортен достъп за имот с идентификатор 00223.45.5 в м.”Мачорин мост” по КККР на с.Алдомировци общ.Сливница – вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС

Вх.№ 91 ОТНОСНО: Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/– ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.12 ал.2 от ЗУТ и парцеларни планове за външни В и К връзки, електро захранване и транспортен достъп за имот с идентификатор 18133.7.55 в м.”Божилов дол” по КККР на с.Гургулят общ.Сливница
– вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС

Вх. № 92 ОТНОСНО: Именуване на площада до храм „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Сливница - вносител Васко Стоилков – кмет

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
3. Въпроси към кмета и отговори
4. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/

Прикачен файлРазмер
Покана за заседания на ОбС и на ПК на 26.09.2017 г.pdf172.18 KB
Покана за заседания на ПК на 30.08.2017 г. и на ОбС на 31.08.2017 г.pdf168.42 KB
Покана за заседания на ПК на 26.07.2017 г. и на ОбС на 27.07.2017 г.pdf156.93 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2017 г. и на ОбС на 29.06.2017 г.pdf162.32 KB
Покана за заседания на ПК на 29.11.2016 г. и на ОбС на 30.11.2016 г.pdf164.74 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 27.09.2016 г.pdf165.41 KB
Покана за заседания на ПК на 29.08.2016 г. и на ОбС на 30.08.2016.pdf167.52 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 28.07.2016 г.pdf186.22 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2016 г. и на ОбС на 29.06.2016 г.pdf165.88 KB
Покана за заседания на ПК на 19.05.2016 г. и на ОбС на 20.05.2016 г.pdf165.15 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.04.2016 г. и на ПК на 26.04.2016 г.pdf160.07 KB
Покана за заседания на ПК на 29.03.2016 г. и на ОбС на 30.03.2016 г.pdf164.56 KB
Покана за заседания на ПК на 25.02.2016 г. и на ОбС на 26.02.2016 г.pdf162 KB
Покана за заседания на ПК на 27.01.2016 г. и на ОбС на 28.01.2016 г.pdf182.76 KB
Покана за заседания на ОбС на 23.12.2015 г. и на ПК на 22.12.2015.pdf166.95 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 11.12.2015.pdf150.13 KB
Покана за заседание на ОбС на 02.12.2015 г.pdf110.42 KB
Покана за заседание на ОбС на 11.11.2015 г.pdf102.54 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 08.10.2015 г.pdf153.78 KB
Покана за заседание на ОбС и на ПК на 25.09.2015.pdf158.43 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.08.2015 г. и на ПК на 26.08.2015 г.pdf151.72 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.07.2015 г. и на ПК на 30.07.2015 г.pdf169.52 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.06.2015 г. и на ПК на 30.06.2015 г.pdf165.87 KB
Покана за заседaния на ОбС на 28.05.2015 г. и на ПК на 27.05.2015 г.pdf125.74 KB
Покана за заседания на ОбС на 29.04.2015 г. и на ПК на 28.04.2015 г.pdf138.94 KB
Покана за заседания на ОбС на 26.03.2015 г. и на ПК на 25.03.2015 г.pdf139.72 KB
Покана за заседания на ПК на 28.01.2015 г. и на ОбС на 29.01.2015 г.pdf140.1 KB
Покана за заседание на ПК на 19.12. и на ОбС на 22.12.2014 г.pdf168.63 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 27.11.2014 г.pdf165.12 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 28.08.2014 г.pdf163.58 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 30.10.2014.pdf145.66 KB
Покана за заседание на ОбС на 31.07.2014 г. и на ПК на 30.07.2014 г..pdf170.89 KB
Покана за заседание на ОбС на 25.06.2014 г. и на ПК на 24.06.2014 г.pdf576.92 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2014 г. и на ПК на 29.04.2014 г. 132.99 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.03.2014 г. и на ПК на 26.03.2014.pdf139.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.02.2014 и напост. ком. на 26.02.2014.pdf151.18 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.01.2014 г и на ПК на 29.01..pdf131.94 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.11.2013 г. и на ПК на 27.11.2013436.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 26.09.2013 г.pdf94.63 KB
Покана за заседание на ОбС на 03.10.2013 г.81.56 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2013 г.2.11 MB
Покана за заседание на ОбС на 05.09.2013 г.111.74 KB
Покана за заседание на ОбС на 29.07.2013 г.doc255.5 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.05.2013 г.pdf96.96 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.03.2013 г.94.06 KB
Покана за заседание ОбС на 11.09.2012 г.pdf105.66 KB