Skip to main content

Заседания на Общинския съвет Сливница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Изх. № И-Р-32/21.07.2017 г.

До Общинските съветници
при Общински съвет - Сливница
До кмета на община Сливница
До гражданите на общината

УВЕДОМЛЕНИЕ

за
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ
на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВНИЦА

На основание, чл. 14,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-община Сливница, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА-община Сливница
СВИКВАМ
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА

на 26.07.2017 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на община Сливница – ет. ІІІ-ти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Изх. № И-Р-33/21.07.2017 г.

П О К А Н А

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА на заседание на 27.07.2017 г. /четвъртък/
от 14.00 ч. в салона на община Сливница – ет. І-ви, с проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Вх. № 62 ОТНОСНО: Актуализиране и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. - вносител Васко Стоилков – кмет
Вх. № 63 ОТНОСНО: Одобряване на пазарните оценки и възлагане провеждането на публичен търг за продажба на следния имот, находящ се в гр. Сливница, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67372.153.325, с площ от 5402 кв.м. в местността „ЛОЗИЩЕ", заедно с построената в имота сграда със ЗП 2368 кв.м.- вносител Васко Стоилков – кмет
Вх. № 64 ОТНОСНО:Разрешаване да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП/ - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за имот извън урбанизирана територия с проектен идентификатор 67372.117.380 част от имот с идентификатор №67372.117.379 по КККР на гр.Сливница с ЕКАТТЕ 67372 общ.Сливница /предходен номер №000379 по КВС/ и промяна на предназначение за обект: "ЦЕХ ЗА СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ" при усл. на чл.150 от ЗУТ - вносител Васко Стоилков – кмет
Вх. № 65 ОТНОСНО: Замяна на недвижими имоти - вносител Васко Стоилков – кмет
Вх. № 66 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет община Сливница и неговите комисии през първото полугодие на 2017 година – вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС
Вх. № 67 ОТНОСНО: Разрешаване да се изработи проект за подробен устройствен план/ПУП/ – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за имот извън урбанизирана територия с идентификатор 00223.133.7 м.”Локва” по КККР в землището на с.Алдомировци общ.Сливница/предходен номер №133007 по КВС/ и промяна на предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди, за обект:”Мотел, ресторант и TIR паркинг”- вносител Васко Стоилков – кмет

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
3. Въпроси към кмета и отговори
4. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/

Прикачен файлРазмер
Покана за заседания на ПК на 26.07.2017 г. и на ОбС на 27.07.2017 г.pdf156.93 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2017 г. и на ОбС на 29.06.2017 г.pdf162.32 KB
Покана за заседания на ПК на 29.11.2016 г. и на ОбС на 30.11.2016 г.pdf164.74 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 27.09.2016 г.pdf165.41 KB
Покана за заседания на ПК на 29.08.2016 г. и на ОбС на 30.08.2016.pdf167.52 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 28.07.2016 г.pdf186.22 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2016 г. и на ОбС на 29.06.2016 г.pdf165.88 KB
Покана за заседания на ПК на 19.05.2016 г. и на ОбС на 20.05.2016 г.pdf165.15 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.04.2016 г. и на ПК на 26.04.2016 г.pdf160.07 KB
Покана за заседания на ПК на 29.03.2016 г. и на ОбС на 30.03.2016 г.pdf164.56 KB
Покана за заседания на ПК на 25.02.2016 г. и на ОбС на 26.02.2016 г.pdf162 KB
Покана за заседания на ПК на 27.01.2016 г. и на ОбС на 28.01.2016 г.pdf182.76 KB
Покана за заседания на ОбС на 23.12.2015 г. и на ПК на 22.12.2015.pdf166.95 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 11.12.2015.pdf150.13 KB
Покана за заседание на ОбС на 02.12.2015 г.pdf110.42 KB
Покана за заседание на ОбС на 11.11.2015 г.pdf102.54 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 08.10.2015 г.pdf153.78 KB
Покана за заседание на ОбС и на ПК на 25.09.2015.pdf158.43 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.08.2015 г. и на ПК на 26.08.2015 г.pdf151.72 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.07.2015 г. и на ПК на 30.07.2015 г.pdf169.52 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.06.2015 г. и на ПК на 30.06.2015 г.pdf165.87 KB
Покана за заседaния на ОбС на 28.05.2015 г. и на ПК на 27.05.2015 г.pdf125.74 KB
Покана за заседания на ОбС на 29.04.2015 г. и на ПК на 28.04.2015 г.pdf138.94 KB
Покана за заседания на ОбС на 26.03.2015 г. и на ПК на 25.03.2015 г.pdf139.72 KB
Покана за заседания на ПК на 28.01.2015 г. и на ОбС на 29.01.2015 г.pdf140.1 KB
Покана за заседание на ПК на 19.12. и на ОбС на 22.12.2014 г.pdf168.63 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 27.11.2014 г.pdf165.12 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 28.08.2014 г.pdf163.58 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 30.10.2014.pdf145.66 KB
Покана за заседание на ОбС на 31.07.2014 г. и на ПК на 30.07.2014 г..pdf170.89 KB
Покана за заседание на ОбС на 25.06.2014 г. и на ПК на 24.06.2014 г.pdf576.92 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2014 г. и на ПК на 29.04.2014 г. 132.99 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.03.2014 г. и на ПК на 26.03.2014.pdf139.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.02.2014 и напост. ком. на 26.02.2014.pdf151.18 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.01.2014 г и на ПК на 29.01..pdf131.94 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.11.2013 г. и на ПК на 27.11.2013436.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 26.09.2013 г.pdf94.63 KB
Покана за заседание на ОбС на 03.10.2013 г.81.56 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2013 г.2.11 MB
Покана за заседание на ОбС на 05.09.2013 г.111.74 KB
Покана за заседание на ОбС на 29.07.2013 г.doc255.5 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.05.2013 г.pdf96.96 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.03.2013 г.94.06 KB
Покана за заседание ОбС на 11.09.2012 г.pdf105.66 KB