Skip to main content

Заседания на Общинския съвет Сливница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Изх. № И-Р-40/25.08.2017 г.

До Общинските съветници
при Общински съвет - Сливница
До кмета на община Сливница
До гражданите на общината

УВЕДОМЛЕНИЕ

за
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ
на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВНИЦА

На основание, чл. 14,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-община Сливница, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА-община Сливница
СВИКВАМ
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА

на 30.08.2017 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на община Сливница – ет. ІІІ-ти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Изх. № И-Р-39/25.08.2017 г.

П О К А Н А

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА на заседание на 31.08.2017 г. /четвъртък/
от 14.00 ч. в салона на община Сливница – ет. І-ви, с проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Вх. № 69 ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Сливница за първото шестмесечие на 2017 година - вносител Васко Стоилков – кмет

Вх. № 70 ОТНОСНО: Определяне на общински съветник за участие в Консултативна комисия по Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ при дирекция „Социално подпомагане” - Сливница – вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС

Вх. № 71 ОТНОСНО: Проект на Н а р е д б а за изменение и допълнение на Н а р е д б а № 5 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите, предоставяни от община Сливница – вносител: Радостин Ялъмов - Заместващ Кмета на Община Сливница със Заповед № 66-00-247/02.08.2017г.

Вх. № 72 ОТНОСНО: Определяне на концесионер на язовир „Извор", представляващ имот № 0087008 и имот №0087009, находящи се в землището на село Извор, община Сливница, м. „Попова падина”, актуван с АПОС №О95 от 13.09.2004 година. (процедурата е открита с Решение № 279 от 19.05.2017 г. на Общински Съвет Сливница, обнародвана в Държавен вестник с обявление № 1 от 26.06.2017 г., и вписана в Националния концесионен регистър под пореден номер A-000884). - вносител Васко Стоилков – кмет

Вх. № 73 ОТНОСНО: Определяне броя на паралелките в общинските училища, броя на групите и средната месечна посещаемост на децата в Детските градини на територията на община Сливница през учебната 2017/2018година - вносител Васко Стоилков – кмет

Вх. № 74 ОТНОСНО: Възлагане на кмета на община Сливница да организира провеждането на публично оповестен търг за Площадка с площ от 150.71 кв.м., находяща се на покрива на Административната сграда на община Сливница, на кота +16.30 м., ведно със съответния сервитут, заедно с Помещение с площ 9.80 кв.м., находящо се в Надстройката на Административната сграда на община Сливница, на кота +13.20 м., при съседи: от север - помещение асансьор, от изток - коридор, от юг - склад, от запад - външна стена и определяне на месечна наемна начална цена и сключване на договор за наем - вносител Васко Стоилков – кмет
Вх. № 75 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот, частта общинска собственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница - вносител Васко Стоилков – кмет
Вх. № 76 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Инспектората към общинска администрация Сливница - вносител Васко Стоилков – кмет
2. АНАЛИЗ от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливница за извършената дейност през 2016 г. по Програмата за закрила на детето

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
4. Въпроси към кмета и отговори
5. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/

Прикачен файлРазмер
Покана за заседания на ПК на 30.08.2017 г. и на ОбС на 31.08.2017 г.pdf168.42 KB
Покана за заседания на ПК на 26.07.2017 г. и на ОбС на 27.07.2017 г.pdf156.93 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2017 г. и на ОбС на 29.06.2017 г.pdf162.32 KB
Покана за заседания на ПК на 29.11.2016 г. и на ОбС на 30.11.2016 г.pdf164.74 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 27.09.2016 г.pdf165.41 KB
Покана за заседания на ПК на 29.08.2016 г. и на ОбС на 30.08.2016.pdf167.52 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 28.07.2016 г.pdf186.22 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2016 г. и на ОбС на 29.06.2016 г.pdf165.88 KB
Покана за заседания на ПК на 19.05.2016 г. и на ОбС на 20.05.2016 г.pdf165.15 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.04.2016 г. и на ПК на 26.04.2016 г.pdf160.07 KB
Покана за заседания на ПК на 29.03.2016 г. и на ОбС на 30.03.2016 г.pdf164.56 KB
Покана за заседания на ПК на 25.02.2016 г. и на ОбС на 26.02.2016 г.pdf162 KB
Покана за заседания на ПК на 27.01.2016 г. и на ОбС на 28.01.2016 г.pdf182.76 KB
Покана за заседания на ОбС на 23.12.2015 г. и на ПК на 22.12.2015.pdf166.95 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 11.12.2015.pdf150.13 KB
Покана за заседание на ОбС на 02.12.2015 г.pdf110.42 KB
Покана за заседание на ОбС на 11.11.2015 г.pdf102.54 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 08.10.2015 г.pdf153.78 KB
Покана за заседание на ОбС и на ПК на 25.09.2015.pdf158.43 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.08.2015 г. и на ПК на 26.08.2015 г.pdf151.72 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.07.2015 г. и на ПК на 30.07.2015 г.pdf169.52 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.06.2015 г. и на ПК на 30.06.2015 г.pdf165.87 KB
Покана за заседaния на ОбС на 28.05.2015 г. и на ПК на 27.05.2015 г.pdf125.74 KB
Покана за заседания на ОбС на 29.04.2015 г. и на ПК на 28.04.2015 г.pdf138.94 KB
Покана за заседания на ОбС на 26.03.2015 г. и на ПК на 25.03.2015 г.pdf139.72 KB
Покана за заседания на ПК на 28.01.2015 г. и на ОбС на 29.01.2015 г.pdf140.1 KB
Покана за заседание на ПК на 19.12. и на ОбС на 22.12.2014 г.pdf168.63 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 27.11.2014 г.pdf165.12 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 28.08.2014 г.pdf163.58 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 30.10.2014.pdf145.66 KB
Покана за заседание на ОбС на 31.07.2014 г. и на ПК на 30.07.2014 г..pdf170.89 KB
Покана за заседание на ОбС на 25.06.2014 г. и на ПК на 24.06.2014 г.pdf576.92 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2014 г. и на ПК на 29.04.2014 г. 132.99 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.03.2014 г. и на ПК на 26.03.2014.pdf139.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.02.2014 и напост. ком. на 26.02.2014.pdf151.18 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.01.2014 г и на ПК на 29.01..pdf131.94 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.11.2013 г. и на ПК на 27.11.2013436.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 26.09.2013 г.pdf94.63 KB
Покана за заседание на ОбС на 03.10.2013 г.81.56 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2013 г.2.11 MB
Покана за заседание на ОбС на 05.09.2013 г.111.74 KB
Покана за заседание на ОбС на 29.07.2013 г.doc255.5 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.05.2013 г.pdf96.96 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.03.2013 г.94.06 KB
Покана за заседание ОбС на 11.09.2012 г.pdf105.66 KB