Skip to main content

Заседания на Общинския съвет Сливница

Изх. № И-Р- 11/19.02.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ
на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА

СВИКВАМ

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА
на 25.02.2019 г. / понеделник/ от 11.00 часа в . в заседателната зала на общината - ет. 3

Изх. № И-Р- 12/19.02.2019

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА на заседание на 25.02.2019 г. / понеделник/ от 14.00 ч. в салона на община Сливница – ет.1-ви с проект за ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Вх. № 11 ОТНОСНО: Приемане отчетния доклад за дейността на Обществения съвет за контрол на дейностите по социално подпомагане за 2018 г.– вносител: Васко Стоилков- кмет
Вх. № 12 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма на МКБППМН /Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ –Сливница за 2019 г. – вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.
Вх. № 13 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Сливница за 2018 г.– вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.
Вх. № 14 ОТНОСНО: Одобряване на пазарната оценка и възлагане провеждането на публичен търг за продажба на следния имот, находящ се в гр. Сливница, а именно: Поземлен имот кадастрален номер 67372.41.25, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ПЕЩЕРИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия неизползвана нива /угар, орница/, НТП Земеделска, площ 345 кв.м., стар номер 041025 – вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.

Вх. № 15 ОТНОСНО: Вземане на решение за откриване процедура за отдаване под наем на общински терен, находящ се в квартал 117 – зона „Г“ по плана на гр.Сливница, съгласно схема на преместваемите обекти и обекти за търговски, и други обслужващи дейности в ЦГЧ – вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.
Вх. № 16 ОТНОСНО: Именуване на улици в община Сливница –вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.
Вх. № 17 ОТНОСНО: Възлагане на кмета на община Сливница да организира провеждането на публично оповестен търг за . Административна сграда със застроена площ от 40 кв.м., на два етажа, масивна конструкция, построена през 1979 г. и Гаражи със застроена площ от 150 кв.м., на един етаж, полумасивна конструкция, построени през 1979 г., построени в Урегулиран поземлен имот X - 666 ( десети - имот пл. номер шестстотин шестдесет и шест ) с площ от 2980 (две хиляди деветстотин и осемдесет ) кв.м., кв.28 по плана на гр.Сливница – вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019
Вх. № 18 ОТНОСНО: Възмездно придобиване на имоти - вносител: Радостин Ялъмов- и.д.кмет съгласно Заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.
2. Изказвания, питания,становища и предложения на граждани
3. Въпроси към кмета и отговори
4. Разни

Председател на ОбС:
/Марин Павлов/

Прикачен файлРазмер
Покана за заседания на ПК и на ОбС на 22.03.2018 г.pdf143.97 KB
Покана за заседания на ПК на 29.11.2017 и на ОбС на 30.11.2017 г.pdf162.32 KB
Покана за заседания на ОбС и на ПК на 26.09.2017 г.pdf172.18 KB
Покана за заседания на ПК на 30.08.2017 г. и на ОбС на 31.08.2017 г.pdf168.42 KB
Покана за заседания на ПК на 26.07.2017 г. и на ОбС на 27.07.2017 г.pdf156.93 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2017 г. и на ОбС на 29.06.2017 г.pdf162.32 KB
Покана за заседания на ПК на 29.11.2016 г. и на ОбС на 30.11.2016 г.pdf164.74 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 27.09.2016 г.pdf165.41 KB
Покана за заседания на ПК на 29.08.2016 г. и на ОбС на 30.08.2016.pdf167.52 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 28.07.2016 г.pdf186.22 KB
Покана за заседания на ПК на 28.06.2016 г. и на ОбС на 29.06.2016 г.pdf165.88 KB
Покана за заседания на ПК на 19.05.2016 г. и на ОбС на 20.05.2016 г.pdf165.15 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.04.2016 г. и на ПК на 26.04.2016 г.pdf160.07 KB
Покана за заседания на ПК на 29.03.2016 г. и на ОбС на 30.03.2016 г.pdf164.56 KB
Покана за заседания на ПК на 25.02.2016 г. и на ОбС на 26.02.2016 г.pdf162 KB
Покана за заседания на ПК на 27.01.2016 г. и на ОбС на 28.01.2016 г.pdf182.76 KB
Покана за заседания на ОбС на 23.12.2015 г. и на ПК на 22.12.2015.pdf166.95 KB
Покана за заседания на ОбС и ПК на 11.12.2015.pdf150.13 KB
Покана за заседание на ОбС на 02.12.2015 г.pdf110.42 KB
Покана за заседание на ОбС на 11.11.2015 г.pdf102.54 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 08.10.2015 г.pdf153.78 KB
Покана за заседание на ОбС и на ПК на 25.09.2015.pdf158.43 KB
Покана за заседания на ОбС на 27.08.2015 г. и на ПК на 26.08.2015 г.pdf151.72 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.07.2015 г. и на ПК на 30.07.2015 г.pdf169.52 KB
Покана за заседания на ОбС на 30.06.2015 г. и на ПК на 30.06.2015 г.pdf165.87 KB
Покана за заседaния на ОбС на 28.05.2015 г. и на ПК на 27.05.2015 г.pdf125.74 KB
Покана за заседания на ОбС на 29.04.2015 г. и на ПК на 28.04.2015 г.pdf138.94 KB
Покана за заседания на ОбС на 26.03.2015 г. и на ПК на 25.03.2015 г.pdf139.72 KB
Покана за заседания на ПК на 28.01.2015 г. и на ОбС на 29.01.2015 г.pdf140.1 KB
Покана за заседание на ПК на 19.12. и на ОбС на 22.12.2014 г.pdf168.63 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 27.11.2014 г.pdf165.12 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 28.08.2014 г.pdf163.58 KB
Покана за заседание на ОбС и ПК на 30.10.2014.pdf145.66 KB
Покана за заседание на ОбС на 31.07.2014 г. и на ПК на 30.07.2014 г..pdf170.89 KB
Покана за заседание на ОбС на 25.06.2014 г. и на ПК на 24.06.2014 г.pdf576.92 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2014 г. и на ПК на 29.04.2014 г. 132.99 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.03.2014 г. и на ПК на 26.03.2014.pdf139.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 27.02.2014 и напост. ком. на 26.02.2014.pdf151.18 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.01.2014 г и на ПК на 29.01..pdf131.94 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.11.2013 г. и на ПК на 27.11.2013436.45 KB
Покана за заседание на ОбС на 26.09.2013 г.pdf94.63 KB
Покана за заседание на ОбС на 03.10.2013 г.81.56 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.04.2013 г.2.11 MB
Покана за заседание на ОбС на 05.09.2013 г.111.74 KB
Покана за заседание на ОбС на 29.07.2013 г.doc255.5 KB
Покана за заседание на ОбС на 30.05.2013 г.pdf96.96 KB
Покана за заседание на ОбС на 28.03.2013 г.94.06 KB
Покана за заседание ОбС на 11.09.2012 г.pdf105.66 KB