Skip to main content

Съобщение до „ФРИГО ХМ“ АД

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ФРИГО ХМ“ АД, ЕИК 832065462

 

Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явите в сградата на Общинска администрация- гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, стая 107, ет. 1, Звено „Местни данъци и такси“, за връчване на АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДЕКЛАРАЦИЯ № 08-00-379/16.05.2017 г.

 

Съобщение по чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Съобщение по чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 
Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че следва да се явят в 14-дневен срок от пoставянето на настоящото съобщение в община Сливница, пл.”Съединение” 1, ет. 1, стая 107, Звено „Местни данъци и такси“ за връчване на акт за установяване на задължение.