Skip to main content

Съобщение до „ФРИГО ХМ“ АД

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ФРИГО ХМ“ АД, ЕИК 832065462

 

Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явите в сградата на Общинска администрация- гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, стая 107, ет. 1, Звено „Местни данъци и такси“, за връчване на АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДЕКЛАРАЦИЯ № 08-00-379/16.05.2017 г.