Skip to main content

Екология

Инвестиционни предложения по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

   

- Съобщение за постъпило заявление по чл.72 на ЗВ за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води No 11530297/16.02.2011 г. 

 

- Уведомление за инвестиционно предложение за отглеждане на пчелни семейства по конвенционален метод  

 

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Специализиран малък обект за дестилация, гр. Сливница"

 

- Обява за инвестиционно предложение за "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Сливница" 


Уведомление за обществено обсъждане на инвестиционно предложение "Модернизация на железопътна линия София-Драгоман" с възложител ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" 


Обява за инвестиционно намерение на "Асфалтбау" ЕООД за изграждане на тръбен кладенец за измиване на площадки и поливане на тревни площи в имот No 023058, м. Давидица, гр. Сливница  


Инвестиционно предложение на "Теленор България" ЕАД за "Преустройство на съществуваща базова станция No 2164", с. Братушково, м. "Вишая", имот с No 122015


Инвестиционно предложение на "Алфа Органик" ЕООД за "Изграждане на предприятие за преработка на био плодове и ядки", град Сливница 


Обява за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот 112003 в землището на с. Алдомировци, общ. Сливница ЕКАТТЕ 00223 за водоснабдяване на ТИР Паркинг за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели


Инвестиционно предложение на "Кариери за чакъл и пясък - България" ЕАД за добив и първична преработка на строителни материали - варовици от находище "Кошарите", гр. Сливница и с. Опицвет, община Костинброд 


Обява за изработване на ПУП–ПЗ с цел застрояване на ПИ 013003, ПИ 855 и ПИ 013020, м. "Шабаново поле", с. Алдомировци, общ. Сливница, с единадесет жилищни сгради, трафопост, магазин за хранителни стоки и детска площадка, вътрешна частна улица


Инвестиционно предложение за "Предприятие за производство на млечни продукти" от "Петя 2006" ЕООД


***


Заповеди


1. Заповед No 66-00-879 за границите на районите за извършване на дейност по събирането на битовите отпадъци  

2. Заповед No 66-00-216 за границите на районите за извършване на дейност по събирането на битовите отпадъци  

3. Заповед No 66-00-515 за границите на районите за извършване на дейност по събирането на битовите отпадъци  

4. Заповед No 66-00-204 за границите на районите за извършване на дейност по събирането на битовите отпадъци  

5. Заповед No 66-00-170 за границите на районите за извършване на дейност по събирането на битовите отпадъци  

6. Заповед No 66-00-196 за границите на районите за извършване на дейност по събирането на битовите отпадъци