Skip to main content

Общинска собственост

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

ЦЕНА

Издаване на удостоверение относно общинския характер на недвижими имоти.

Необходими документи:

Скица на имота; Удостоверение за наследници.

Формуляр по образец

14 дни

 5.00лв.

Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижим имот - общинска собственост.

Необходими документи:

Документ за собственост; Скица на имота; Удостоверение за наследници; Други документи, доказващи собствеността.

формуляр по образец

14 дни

10.00лв.

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост.

Необходими документи:

Съдебно решение; Договор за продажба; Заповед за отмяна на отчуждаване.

формуляр по образец

7 дни

7.00лв.

Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж.

Необходими документи:

Документ за учредено право на строеж; Документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова право; Удостоверение за наследници; Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър; Разрешение за строеж; Копие от одобрен архитектурен проект на сграда.

формуляр по образец

30 дни

 2% от стойността на сделката

Учредяване право на строеж върху общински терени.

Формуляр по образец

30 дни

 2% от стойността на сделката

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти - общ. собственост.

формуляр по образец 

15 дни след решение на ОбС 

 

Учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти - общ. собственост.

Необходими документи:

Документ за собственост

Формуляр по образец

30 дни

 10.00 лв.

Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица.

Необходими документи:

Документ за собственост; Скица на имота.

Формуляр по образец

30 дни

2% от стойността на сделката 

Прекратяване на собственост в недвижими имоти между общината и физически или юридически лица.

Необходими документи:

Документ за собственост; Скица на имота по действащия регулационен план.

Формуляр по образец

30 дни

 15.00 лв.

Включване в списъците за картотекиране на  граждани с доказани жилищни нужди.

Необходими документи: 

Декларация по образец; Служебна бележка за доходите за преходните 12 месеца;Удостоверение за декларирани данни от "Данъчно подразделение"; Фактура за платена такса за комплект документи; при хронични заболявания на член от семейството - медиц.документи от ТЕЛК и ЛКК; За осъдените да освободят заеманото жилище - копие от сдебно решение и изпълнителен лист; При развод - копие от съдебно решение; Други документи по преценка на гражданите; При подаване на документите се представят личните карти на членовете на семейството.

Формуляр по образец

  60дни от решението на комисията по чл.18 от Наредбата по чл.45а от ЗОС

 10.00 лв.

Декларация по чл.4/2/т.3 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища и чл. 45а от Закона за общинска собственост.

Формуляр по образец

 

 

Издаване на удостоверение за включване в списъка по чл. 2, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

Необходими документи: Копие от документ за собственост на обитаваното жилище; Ако жилището се обитава при условията на свободно договаряне - копие от договор за отдаване под наем; При подаване на документите се представят личните личните карти на членовете на семейството.

Формуляр по образец

60дни от решението на комисията по чл.18 от Наредбата по чл.45а от ЗОС 

10.00 лв. 

Продажба на общински жилища.

Необходими документи:

Декларация за имотно състояние; Копие от заповед за настаняване; Служебни бележки за доходите за предходните 12 месеца за членовете на семейството; фактура за платен наем за последния месец.

Формуляр по образец

 90 дни след решение на ОбС

 

15.00 лв.

Включване в списъка по чл.2, ал.2 на ЗУПГМЖСВ.

Необходими документи:

Декларация за имотно състояние

Формуляр по образец

 14 дни

 5.00лв.

Издаване на заверени копия от документи.

Формуляр по образец

3 дни 

 

Издаване на удостоверение от общ характер.

Формуляр по образец

14 дни

10.00лв.

Справка по актовите книги.

Формуляр по образец

14 дни

2.00лв.

Справка за извършените сделки с имоти общинска собственост.

Формуляр по образец

 

 

Издаване на удостоверения относно собствеността на недвижими имоти

Издаване на удостоверение относно отчуждени имоти на физически или юридически лица 

14 дни

 

 

14 дни

 

14 дни

2.00лв.

 

 

15.00лв

 

  10.00лв.