Skip to main content

Наредби, приети от Общински съвет - Сливница

Прикачен файлРазмер
НАРЕДБА № 1 за обществения ред на територията на община Сливница.pdf316.56 KB
НАРЕДБА № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на общината.pdf390.02 KB
НАРЕДБА № 3 - за пожарната безопасност на територията на община Сливница.pdf184.49 KB
НАРЕДБА № 4 - за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини.pdf163.17 KB
НАРЕДБА № 5 за местните такси и цените на услугите.pdf493.32 KB
НАРЕДБА № 6 - за символите и ритуалите в Община Сливница.docx56.81 KB
НАРЕДБА № 7 - за организация и управление на общинския пазар.pdf155.08 KB
НАРЕДБА № 8 - за управление на отпадъците на територията на община Сливница.pdf292.01 KB
НАРЕДБА № 9 - за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Сливница.pdf253.42 KB
НАРЕДБА № 10 - за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в община Сливница.pdf2.28 MB
НАРЕДБА № 11 - за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища_17.06.2010143.83 KB
НАРЕДБА № 12 - за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества_28.12.200598.98 KB
НАРЕДБА № 13 - за определяне размера на местните данъци на територията на община Сливница_27.02.2014373.93 KB
НАРЕДБА № 15 - за изграждане и опазване на зелената система.pdf 5.61 MB
НАРЕДБА № 16 - за управление на общинските пътища на територията на община Сливница.pdf173.66 KB
НАРЕДБА № 17 - за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност333.54 KB
НАРЕДБА № 18 - за местоположението на стопански сгради за животни и птици и обемът на животновъдната дейност в парцели в жилищните зони на община Сливница_31.03.2010168.15 KB
НАРЕДБА № 19 - за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Сливница_16.12.2010108.99 KB
НАРЕДБА № 20 - за ползване на общински пасища и мери_26.04.2012194.34 KB
НАРЕДБА № 21 - за организация на гробищните паркове_30.04.2013131.5 KB
НАРЕДБА № 22 - за принудителното поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях_28.11.2013 г.196.25 KB
НАРЕДБА № 23 - за принудителното премахване на незаконни строежи или части от тях_25.06.2014 г.222.07 KB
НАРЕДБА № 24 - за привличане и насърчаване на инвестиции и издаване на сертификат за инвестиция клас В.pdf9.62 MB