Skip to main content

Покана за участие в процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за финансиране на дългосрочен общински дълг

 

Покана за участие в процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за финансиране на дългосрочен общински дълг.

 

Всички необходими документи можете да намерите прикачени по-долу.

„Доставка на 1 бр. нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Сливница“

„Доставка на 1 бр. нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Сливница“

 

Срок за получаване на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 10.11.2016 Час: (чч:мм) 17:00 Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 11.11.2016 Час: (чч:мм) 11:00

 

Място на отваряне на офертите: Община Сливница, град Сливница, пл. Съединение № 1, Сградата на община Сливница, пл. Съединение 1, ет.3

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проект

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
ID №: 2016-08-17-0045

Номер на обявата
50
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
17.08.2016 г.

Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776517
BG412, Община Сливница, Община Сливница, град Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.slivnitsa.bg/bg.

Изработване на технически проект и КСС за обект (проектно предложение) Реконструкция и ремонт на СОУ Св. Св. Кирил и Методий, включително физкултурен салон, дворно пространство със спортни площадки и ограда в кв. 45, парцел V, гр. Сливница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID №: 2016-08-17-0044

Номер на обявата
49
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
17.08.2016 г.

Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776517
BG412, Община Сливница, Община Сливница, град Сливница, пл. Съединение №1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.slivnitsa.bg/.

Изработване на работен проект и КСС за обект (проектно предложение) „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Алдомировци, община Сливница”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID № 2016-08-15-0043

Номер на обявата
47
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
15.08.2016 г.

Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776517
BG412, Община Сливница, Община Сливница, град Сливница, пл. Съединение №1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.slivnitsa.bg/.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID № 2016-08-15-0042

Номер на обявата
48
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
15.08.2016 г.

Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776517
BG412, Община Сливница, Община Сливница, град Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.slivnitsa.bg/bg.