Skip to main content

Новини

Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища със Заповед на министъра на отбраната

16.02.2018

З А П О В Е Д
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
08.01.2018 г. № ОХ - 20 гр. София
Съдържание: Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и
военнослужещи във висшите военни училища и на
стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната за
учебната 2018/2019 година.
На основание чл. 26, т. 15 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, чл. 116а, чл. 116б и § 101 от
Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 3, ал. 3 от Наредба

Обява за набиране на български граждани за получаване на начална военна подготовка през 2018 година

16.02.2018

О Б Я В А
за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че териториалните ни структури приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП)-Плевен:

Период на обучение: 12.03-05.04.2018 г.
Срок за подаване на документите: 16.02.2018 г.

Годишен отчет по чл.12, ал.1 от ЗЕЕ

02.02.2018

Годишен отчет за 2017 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.

 

Годишен отчет по чл.12, ал.1 от ЗЕЕ.

THIS IS MY HOME - видео за красивото лице на заснежена Сливница

01.02.2018

Предлагаме на вашето внимание видео за красивото лице на заснежена Сливница. 

 

То е озаглавено THIS IS MY HOME и можете да го свалите оттук: ВИДЕО 

Уведомление за инвестиционно намерение

01.02.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), „АЛЛ ФОРЕЙН АУТО“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 204027801, гр. Сливница, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 2 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз за ремонт на леки и товарни автомобили“ гр. Сливница, поземлен имот 67372.90.6, в местността „ДРУМ“.

 

Удължен е срокът за получаване на ваучери от дарителската кампания "Коледа в Сливница 2017"

31.01.2018

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме ви, че срокът за използване на получените ваучери от дарителската кампания „Коледа в Сливница 2017“ се удължава до 04.04.2018 г.