Skip to main content

Новини

Обява до заинтересованите лица и общественост

30.11.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ТОП ЕКО ПЕЛЕТ ООД

гр. Сливница, ул.”Хан Крум” №4

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Преустройство на съществуваща производствена и складова база за сухи строителни смеси и безвредно производство в цех за производство на пелети складова база за съхранение”

Покана до кандидати в процедура за избор на финансова/кредитна институция

28.11.2018

ПОКАНА изх.№08-01-25/27.11.2018 г. ДО КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

Уважаеми дами и господа
Община Сливница Ви кани да подадете оферти в процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за финансиране на дългосрочен общински дълг.

Обява до заинтересованите лица и общественост

23.11.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1
ЕИК:000776517
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на Спортен комплекс – закрит басейн в УПИ IX, кв. 24, гр. Сливница“
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

ЗАПОВЕД № 66-00-417/20.11.2018 година за определяне на купувач на общински недвижим имот

20.11.2018

ЗАПОВЕД
№ 66-00-417/20.11.2018 година
гр.Сливница
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и предвид Протокол на Комисията от 19.11.2018г., назначена със Заповед № 66-01-85/02.11.2018г. и видоизменена със Заповед 66-00-414/19.11.2018г. на кмета на община Сливница
I. ОПРЕДЕЛЯМ:

Общ устройствен план

16.11.2018

Община Сливница, Софийска област, на основание чл. 127, ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че е изработен проект за Общ устройствен план /ОУП/ - за територията на община Сливница.Приложение:
1. Общ устройствен план