Skip to main content

Новини

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот с идентификатор 67372.153.392, гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ, площ 12924 кв.м.

03.09.2018

ЗАПОВЕД № 66-00-314/03.09.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 430/31.07.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот с идентификатор 67372.153.323, гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ, площ 5139 кв.м.

03.09.2018

ЗАПОВЕД № 66-00-315/03.09.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 430/31.07.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:

Обява до заинтересованите лица и общественост

21.08.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Бригада ЕООД, гр. Павел баня, ул. „Братан“ № 24

СЪОБЩАВА

Проведено обществено обсъждане на предварителния проект на ОУП

21.08.2018

На 16 август 2018 г. в салона на община Сливница се проведе обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план на Община Сливница.


Протокол от проведено обществено обсъждане