Skip to main content

Новини

Обява до заинтересованите лица и общественост

21.08.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
фирма
"Калцит"ЕООД, ЕИК 832047845,гр.Сливница, ул."Паисий Хилендарски"№3
Пълен пощенски адрес: гр.Сливница, ул."Паисий Хилендарски"№3
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0897999887 , 0727/42410,
Управител на фирмата възложител: Симеон Тодоров Горянов
Лице за контакти: Симеон Тодоров Горянов

СЪОБЩАВА

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр.Сливница

17.08.2018

О Б Я В А

Община Сливница, гр. Сливница - пл. ”Съединение” № 1

В изпълнение на Заповеди № 66-00-288/15.08.2018 г.  и № 66-00-289/15.08.2018г. на Кмета на Община Сливница и на основание чл. 62 от Наредба № 2  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Сливница,

О Б Я В Я В А :

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

01.08.2018

На основание чл. 4, ал. 2 и чл.6, ал.10, т.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ДВА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 200936791
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за производство на риба до пазарен размер и зарибителен материал в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, местност „Бабин дел“”
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността: Началник на отдел „Местни данъци и такси“ в административно звено общинска администрация Сливница

27.07.2018

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за участие в конкурс, обявен със Заповед № 66-00-235/25.06.2018 г., за длъжността: Началник отдел „Местни данъци и такси“ в административно звено общинска администрация Сливница.

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

Важно съобщение за изпускане на язовир "Сливница"

24.07.2018

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с предписание на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, e започнато контролирано изпускане на язовир „Сливница“ до кота мъртъв обем.

 

Стената е компрометирана и до нейното възстановяване язовира ще остане празен.

 

Обявление за обществено обсъждане на проект на ОУП

24.07.2018

Община Сливница, Софийска област, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава, че е изработен проект за общ устройствен план /ОУП/, предварителен проект, за територията на община Сливница.