Skip to main content

Новини

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

09.07.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ПАК ЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 130975499
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

04.07.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ОБЩИНА СЛИВНИЦА, ЕИК: 000776517
Адрес: гр. Сливница, П.К.: 2200, пл. Съединение“ № 1
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Обновяване на градски пространства – Централен площад„ - гр. Сливница, П.К.: 2200, площад „Съединение“, кв. 107б по плана на гр. Сливница.

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

04.07.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА СЛИВНИЦА, ЕИК: 000776517,
Гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция и оборудване на съществуваща общинска сграда на община Сливница в общински имот с кадастрален идентификатор 67372.153.401“

Обявление

27.06.2018

Община Сливница, Софийска област, на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че е изработен проект за Общ устройствен план /ОУП/ - за територията на община Сливница.
Съобщение до собствениците на земеделска, горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр.Сливница и с.Алдомировци

25.06.2018

Съобщение от общинска администрация до собствениците на земеделска, горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр.Сливница и с.Алдомировци.

 

Дати, на които ще има представители на дирекцията за провеждане на годишни технически прегледи, както следва:

 

-10.07.2018 г. с.Алдомировци от 09.30 -11.00 пред Кметството;

 

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

21.06.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Ивайло Петров Иванов, адрес: гр. Сливница, ул. „Отец Матей Преображенски“ № 9
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА