Skip to main content

Новини

Обява за инвестиционно предложение

27.07.2017

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
"БРИГАДА" ЕООД, гр. Павел Баня, ул. "Братан" № 24,
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на Завод за сухи строителни смеси - гр. Сливница, местност "Лозище"
Приложение:Информация по приложение

Провеждане на индивидуални супервизии със социалните асистенти и домашните помощници

21.07.2017

На 28.07.2017 г. в салона на община Сливница в диапазона от 08:00 до 18:00 ч. ще се проведат по отделен часови график индивидуални супервизии с доставчиците на социални услуги по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C01.

Провеждане на супервизия по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“ със социалните асистенти и домашните помощници – доставчици на услугата

21.07.2017

На 28.07.2017 г. от 09:00 ч. в салона на община Сливница ще се проведе супервизия с домашните помощници, а от 11:00 ч. със социалните асистенти доставчици на социални услуги по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C01.

Дирекция “Бюро по труда”- Сливница провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица

12.07.2017

Дирекция “Бюро по труда”- Сливница уведомява работодателите от общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Божурище, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на следните насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 

Предстоящо - Колоездачна обиколка - Купа „Васил Левски“ 2017г.

10.07.2017

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че по случай отбелязването на 180 годишнината от рождението на Васил Левски ще се проведе Колоездачна обиколка - Купа „Васил Левски“ 2017г.

 

Участие могат да вземат спортисти от професионални колоездачни клубове в България и чужбина, както и любители на колоезденето от всички възрасти: деца, младежи и възрастни.

 

Провеждане на професионална супервизия на Звеното за почасово предоставяне на услуги по проект „Независим живот за гражданите на Сливница“

30.06.2017

На 05.07.2017 г. от 13:00 ч. в салона на община Сливница ще се проведе професионална супервизия на Звеното за почасово предоставяне на услуги по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C01.

Провеждане на супервизия по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“ със социалните асистенти и домашните помощници – доставчици на услугата

30.06.2017

На 05, 10 и 11.07.2017 г. в салона на община Сливница ще се проведат по отделен часови график индивидуални супервизии с доставчиците на социални услуги по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C01.

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ София област,уведомява собствениците на земеделска земя и земеделските стопани, че срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. е 31 юли 2017 г.

19.07.2017

Във връзка с писмо изх.№РД-21-430/14.07.2017 г. от Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област заведено в Общинска администрация Сливница с вх.№08-00-629/17.07.2017 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ София област, уведомява собствениците на земеделска земя и земеделските стопани, че срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. е 31 юли 2017 г.

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор"

05.07.2017

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор", съгласно Акт № 095 от 13.09.2004 г., издаден от МРРБ, с площ 26,452 дка - включващ водна площ, дига и сервитутна ивица. Собственост е на Община Сливница. Разположен е върху землището на село Извор.
Има издадени скици №№ К00035/03.12.2001 г., К00436/23.04.2012 г. на имот 087008 в землището на село Извор с ЕКАТТЕ 32411, община Сливница.

Концесията е публикувана под номер 1 от 26.06.2017 г. в Държавен вестник на следния линк: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces