Skip to main content

Новини

Предстоящо - Национален конкурс за млади поети и писатели "Литературна есен в Сливница 2017"

23.10.2017

Община Сливница има удоволствието да обяви ежегодния национален конкурс за млади таланти – писатели и поети „Литературна есен в Сливница‘2017“. Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Сливница, г-н Васко Стоилков, и има за цел да стимулира творческото мислене на децата и младите хора от общината и страната, които проявяват интерес в областта на поезията и прозата.

 

Апел към гражданите на град Сливница

12.10.2017

Във връзка със зачестилите сигнали за наличие на голям брой бездомни кучета, Ви уведомяваме, че те не са част от естествената популация бездомни кучета за територията на община Сливница.
По сигнали на граждани са изхвърляни кучета с бусове и автомобили.
От Общинска администрация Сливница апелираме да бъдете по – бдителни и ако забележите подобни деяния да направите запис, който да изпратите на електронната поща на община Сливница - slivnitsa@slivnitsa.bg

Проведени групови супервизии по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“ със социалните асистенти и домашните помощници – доставчици на услугата

29.09.2017

На 02,15,23 и 26 септември 2017 г. от 09:00 ч. в салона на община Сливница се проведоха групови супервизии с домашните помощници, а от 11:00 ч. със социалните асистенти доставчици на социални услуги по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C01.

Проведени индивидуални супервизии по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“ със социалните асистенти и домашните помощници – доставчици на услугата

29.09.2017

На 01,02,07,08,15,21,23 и 26 септември 2017 г. по отделен график в салона на община Сливница бяха проведени индивидуални супервизии с домашните помощници и социалните асистенти доставчици на социални услуги по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C01.

Проведена заключителна пресконференция по проект „Независим живот за гражданите на Сливница”

28.09.2017

На 27.09.2017 г. в салона на община Сливница – първи етаж се проведе заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница” по договор № BG05M9OP001-2.002-0183-C001 от 18.12.2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, приоритента ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Бюджетна линия: BG05М9ОР001-2.002.

Уведомление за инвестиционно намерение за реализирането на обект „Мандра”

25.09.2017

Инвестиционното намерение е за реализирането на обект: „МАНДРА” като за това се предвижда изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, съдържащ проект подробен устройствен план/ПУП/ - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ/ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 18133.9.57 м. ”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска и инвестиционен проект за обект:”Преустройство на воловарник в „МАНДРА”.

 

Уведомление за инвестиционно намерение за обект „Предприятие за студена обработка на метални изделия”

25.09.2017

Инвестиционното намерение е за реализирането на обект „Предприятие за студена обработка на метални изделия” в новообразуван УПИ ХІ-1192,1193 в кв.91 гр.Сливница, собственост на фирма „Вегас-93”ООД с нот. акт №188 т.І д.№368/1996г. и нот. акт №189 т.І д.№369/1996г. на имот пл.№1193 УПИ ХІ-1193 и имот пл.№1192 в УПИ ХІІ-1192 кв.91 гр.Сливница, с обща площ от 2021кв.м.

 

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор"

05.07.2017

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор", съгласно Акт № 095 от 13.09.2004 г., издаден от МРРБ, с площ 26,452 дка - включващ водна площ, дига и сервитутна ивица. Собственост е на Община Сливница. Разположен е върху землището на село Извор.
Има издадени скици №№ К00035/03.12.2001 г., К00436/23.04.2012 г. на имот 087008 в землището на село Извор с ЕКАТТЕ 32411, община Сливница.

Концесията е публикувана под номер 1 от 26.06.2017 г. в Държавен вестник на следния линк: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces