Skip to main content

Доставка на горива за нуждите на Община Сливница и общинско предприятие "Сливница" чрез "Софийска стокова борса" АД за срок от три години.

14.04.2016

РЕШЕНИЕ
ID №: 2016-04-14-0041
Номер: 66-00-116 от 14.04.2016 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1)
Наименование и адрес
Община Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов - зам.-кмет на Община Сливница, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354
I.2)
Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1)
Вид на процедурата
Договаряне без обявление
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставки
ІV.1)
Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект
Доставка на горива за нуждите на Община Сливница и общинско предприятие "Сливница" чрез "Софийска стокова борса" АД за срок от три години.
ІV.2)
Зелена обществена поръчка
ІV.2.1)
Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2)
Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.1)
Мотиви за избора на процедура
Предмет на поръчката е доставка на течни горива чрез "Софийска стокова борса" АД: дизелово гориво и автомобилен бензин А-95 Н. Стоките са определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерски съвет в правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Предназначени са за автомобили и друга техника на администрацията и общинското предприятия на община Сливница.
V.3)
Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
VI: ОДОБРЯВАМ
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
VII.2)
Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
14.04.2016 г.
Възложител
Трите имена: ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Линк към АОП, от който може да бъде изтеглено Решението: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=729746&newver=2
Линк към АОП, от който може да бъде изтеглено Решение за промяна:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=730421&newver=2


Прикачени файлове: