Skip to main content

Дирекция "Социално подпомагане"

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДИРЕКЦИЯ за  "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"  

2200 Сливница, пл. "Съединение" №1

тел./факс: 0727/ 4 22  92; 4 25 16; 4 22 81

е-mail: dsp-slivnicа@asp.goverment.bg

 

    Дирекция "Социално подпомагане" - Сливница е териториално поделение на Агенция за социално подпомагане - администрация към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане.

    Дирекция "Социално подпомагане" - Сливница обслужва гражданите от всички населени места в Община Сливница и Община Драгоман.

     

   Структура на ДСП - Сливница:

  -  Отдел "Социална закрила" - Сливница с изнесено работно място Драгоман. 

  -  Отдел "Закрила на детето" - с изнесено работно място Драгоман.

  - Отдел "Хора с увреждания и социални услуги" с изнесено работно място Драгоман.

 

   Дирекция "Социално подпомагане" - Сливница извършва следните дейности:

  - Провежда социална политика в областта на социалното подпомагане, закрила на детето, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания;

  - Извършва прием на граждани и консултации по въпроси за социално подпомагане, закрила на детето и правата на хората с увреждания;

  - Осигурява правата на лицата на и семействата за подпомагане с месечни, целеви, еднократни социални помощи и предоставяне на месечни добавки за социална интеграция и  рехабилитация;

  - Проучва потребностите на населението от социални услуги в обслужваните от Дирекцията общини;

  - Извършва социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им включване в общността;

  - Извършва дейности по извеждане и настаняване на лица в специализирани институции;

  - Извършва дейности и осигурява социална подкрепа и финансова помощ предназначена за подкрепа на детето и семействата с цел превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини, в приеми семейства;

  - Осъществява сътрудничество с общинските администрации на двете общини, НПО при провеждането надейностите по социално подпомагане, предоставяне на социални услуги в общността и специализирани институции, закрила на детето.