Skip to main content

Изготвяне на общ устройствен план на община Сливница

ID  №: 2016-10-27-0039

Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776517

BG412, Община Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, гр. Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.slivnitsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.slivnitsa.bg.

I.2)

Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3)

Основна дейност

Обществени услуги

ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1)

Вид на процедурата

Публично състезание

IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1)

Наименование

Изготвяне на общ устройствен план на община Сливница

IV.2)

Обект на поръчката

Услуги

ІV.3)

Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет „Изготвяне на Общ устройствен план на Община Сливница". Предметът на настоящата обществена поръчка включва два вида дейности: Дейност 1 – Изготвяне на проект за общ устройствен план н община Сливница, която дейност следва да се реализира на два етапа, както следва: Етап I – Изработване на предварителен ОУПО; Етап II – Изработване на окончателен ОУПО. Дейност 2 – Извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на проекта за общ устройствен план на община Сливница; Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен съобразно действащата нормативна уредба на национално и европейско ниво, при съобразяване и със становищата и препоръчките на съответните компетентни органи, дадени преди или в хода на изпълнение на дейностите.

ІV.4)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6)

Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите, които следва да се извършат са свързани, поради което обществената поръчка не се разделя на обособени позиции.

IV.7)

Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС: 176666.67 BGN

IV.8)

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

V: Мотиви

V.3)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3)

Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки.

VII.4)

Дата на изпращане на настоящото решение

27.10.2016 г.

VIII: Възложител

VIII.1)

Трите имена

Радостин Петров Ялъмов

VIII.2)

Длъжност

И.Д. Кмет на община Сливница, съгласно Заповед 66-00-334/24.10.2016 г.

 

Линк към АОП, от който може да бъде изтеглено Решението: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=755163&newver=2

Линк към АОП, от който може да бъде изтеглено Обявлението: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=755172&mode=view

Линк, от който може да бъде изтеглен файла с ОУП: https://www.dropbox.com/s/skbqd48mpurmbb3/%D0%9E%D0%A3%D0%9F.pdf?dl=0

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, ал.3 от ППЗОП

От Ани Иванова – Председател на комисията

 

В качеството си председател на Комисията, назначена със Заповед № 66-00-382/21.11.2016 г., за разглеждане на подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Общ устройствен план на община Сливница“  (процедурата е открита с Решение №66-00-342/27.10.2016 г. и вписана в регистъра по обществени поръчки с уникален номер 00846-2016-0006).  

 

I. Обявявам датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по горепосочената обществена поръчка, както следва 09.01.2017 г. от 14:30 часа в сградата на община Сливница, адрес гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, зала 315.

 

II.Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично при условията на чл. 57, ал.3 вр. с чл.54, ал.2 от ППЗОП.

 

04.01.2017 г.                                            Председател                     (П)

                                                                                        / Ани Иванова /                            

Прикачен файлРазмер
Dokumentacia.docx110.71 KB
Obiavlenie.pdf4.91 MB
Obrazci.rar398.55 KB
Proekto_dogovor.docx96.42 KB
Reshenia ObS.pdf97.55 KB
Reshenie.pdf2.89 MB
Slivnica - zadanie EO 2.pdf392.18 KB
Zadanie OUP Slivnica 2016.pdf3.12 MB
Protokol 1.pdf3.07 MB
Protokol OK.pdf - качено на 02.02.2017г. 618.75 KB
Zapoved za klasirane.pdf - качено на 02.02.2017г.682.35 KB
Dogovor OUP.pdf5.38 MB