Skip to main content

Отменени наредби

 

НАРЕДБА № 2 - за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

НАРЕДБА № 14 - за публично – частните партньорства_30.01.2009

 

- НАРЕДБА № 4- за предоставяне на общински концесии_27.04.2006 (отм.)

 

- НАРЕДБА No5 (отм.)

 

Наредба № 4 /отменена с Наредба 2, приета с Решение № 240/28.02.2017 г. на ОбС Сливница/

 

Наредба № 14 /отменена с Наредба № 2, приета с Решение № 240/28.02.2017 г. на ОбС Сливница/

 

Наредба № 16 за управление на общинските пътища на територията на община Сливница - приета с решение № 54/25.02.2010 г. на Общински съвет - Сливница, изменена с решение № 273/19.05.2017 г. на ОбС - Сливница - ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 311/26.09.2017 Г. ОТ ПРОТОКОЛ № 25 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВНИЦА