Skip to main content

Проведено поддържащо обучение на домашни помощници по проект "Независим живот за гражданите на Сливница"

19.06.2017

BG05M9OP001-2.002; „Независим живот“

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Във връзка с реализирането на проект „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001 в периода 13 – 15 юни 2017 г. се проведе поддържащо обучение на домашните помощници. Екипът за организация и управление на проекта на местно ниво, осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността, като планираното поддържащо обучение се проведе в сградата на община Сливница 3-ти етаж, стая 315.

 

Сред темите, които бяха дискутирани по време на обучението бяха:

 

-Групова памет – теоретична връзка с разгледаните теми във въвеждащото обучение;

-Общуване с потребителите и техните роднини: Същност на общуването. Техники за задаване на въпроси. Умения за водене на разговор;

-Общуване при оказване на подкрепа на потребител. Планиране на работния ден – дневно, седмично, месечно планиране – работа по групи. Придружаване във външна среда;

-Общуване с потребителите и техните роднини. Специфика на невербалната комуникация в работата на домашните помощници;

-Трудности в общуване с потребители. Развиване и надграждане на уменията, свързани с вербално и невербално общуване с потребители;

-Добри практики в общуването с потребители и техните роднини. Общуване с недоброволен потребител. Развиване и надграждане на уменията на участниците, свързани с емпатия и активно слушане;

-Конфликт. Умения за разрешаване на конфликти;

-Ефективно общуване в конфликтни ситуации. Осъзнаване на собственото поведение и преживявания в конфликтни ситуации, както и факторите, които влияят върху това.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Сливница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.