Skip to main content

Проведена поредната супервизия на домашните помощници и социални асистенти по проект „Независим живот за гражданите на Сливница“

21.06.2017

BG05M9OP001-2.002; „Независим живот“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 19 юни 2017 г. от 09:00 ч. и от 11:00 ч. в салона на община Сливница – І-ви етаж, се проведоха поредните групови супервизии, на домашните помощници и социални асистенти доставчици на услугата по проект „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001.
Екипът за организация и управление на проекта осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността.
Групите демонстрираха спокойствие и увереност.
Разгледаха се различни случаи.
Обсъдиха се трудностите и проблемите, които възникват в хода на предоставяне на услугата, както и начините за тяхното разрешаване и преодоляване.
Участниците показаха позитивно отношение и удовлетвореност от свършената от тях работа.
Заявено бе желание за провеждане на следваща супервизия, която да предостави пространство за споделяне.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Сливница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Нов коментар

---------
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране