Skip to main content

Извлечение от Заповед №66-00-209/29-06-2017г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, както следва:

29.06.2017

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-209/29-06-2017 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на oбщина Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на oбщина Сливница на Общински съвет –Сливница и в изпълнение на Решение № 259/30.03.2017 година на Общински съвет –Сливница

О Т К Р И В А М :

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 18133.35.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на поземления имот: с. Гургулят, община Сливница, местност „БРЪБОР", трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, площ 40928 кв.м. /четиридесет хиляди и деветстотин двадесет и осем квадратни метра/, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 035004, при съседи: имот № 18133.35.29, имот № 18133.35.5, имот № 18133.35.27, имот № 18133.6.47, имот № 18133.35.28. Съгласно Тарифа за отдаване под наем на общинска недвижима собственост и описана в т. 2 от Решение № 259/30.03.2017 година на Общински съвет -Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 405.19 лв. /четиристотин и пет лева и деветнадесет стотинки/.
2. Поземлен имот с идентификатор 67372.66.12 по кадастралната карта и кадастралните
регистри, адрес на поземления имот: гр. Сливница, местност „ВРЕЛО", трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, площ 9913 кв.м. /девет хиляди деветстотин и тринадесет квадратни метра/, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 066012, при съседи: имот № 67372.66.13, имот № 67372.66.14, имот № 67372.66.100, имот№ 67372.66.11, имот№ 67372.66.33. Съгласно Тарифа за отдаване под наем на общинска недвижима собственост и описана в т. 2 от Решение № 259/30.03.2017 година на Общински съвет - Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 98.14 лв. /деветдесет и осем лева и четиринадесет стотинки/.
3. Поземлен имот с идентификатор 00223.13.15 по кадастралната карта и кадастралните
регистри, адрес на поземления имот: с. Алдомировци, община Сливница, местност „ШАБАНОВО ПОЛЕ", трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, площ 5079 кв.м. /пет хиляди и седемдесет и девет квадратни метра/, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 013015, при съседи: имот№ 00223.13.8, имот№ 00223.13.16, имот№ 00223.45.226, имот № 00223.45.90, имот № 00223.45.89, имот № 00223.13.14, имот№ 00223.13.9. Съгласно Тарифа за отдаване под наем на общинска недвижима собственост и описана в т. 2 от Решение № 259/30.03.2017 година на Общински съвет - Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена гореописания имот в размер на 50.28 лв. /петдесет лева и двадесет и осем стотинки/.
4. Поземлен имот с идентификатор 00223.73.10 по кадастралната карта и кадастралните
регистри, адрес на поземления имот: с. Алдомировци, община Сливница, местност „ДУШИНА ГЛАВА", трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, площ 9497 кв.м. /девет хиляди четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 073010, при съседи: имот№ 00223.73.13, имот№ 00223.73.1, имот № 00223.73.3, имот № 00223.73.2, имот № 00223.73.19. Съгласно Тарифа за отдаване под наем на общинска недвижима собственост и описана в т. 2 от Решение № 259/30.03.2017 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена гореописания имот в размер на 45.59 лв. /четиридесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/.
5. Поземлен имот с идентификатор 00223.73.13 по кадастралната карта и кадастралните
регистри, адрес на поземления имот: с. Алдомировци, община Сливница, местност „ДУШИНА ГЛАВА", трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, площ 13105 кв.м. /тринадесет хиляди сто и пет квадратни метра/, категория на земята при неполивни условия: 9/девета/. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 073013, при съседи: имот№ 00223.73.5, имот№ 00223.73.1, имот№ 00223.73.10, имот№ 00223.73.19. Съгласно Тарифа за отдаване под наем на общинска недвижима собственост и описана вт. 2 от Решение №259/30.03.2017 година на Общински съвет - Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена гореописания имот в размер на 62.90 лв. /шестдесет и два лева и деветдесет стотинки/.

Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гореописаните общински недвижими имоти. Търгът ще се проведе при следните условия:
Начална тръжна цена за Поземлен имот с идентификатор 18133.35.4 - 405.19лв. /четиристотин и пет деветнадесет лева и стотинки/.
Гаранционният депозит за участие е в размер на 50,00 лв. / петдесет лева/ лв. и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 29.06.2017 г. до 16.30 часа на 13.07.2017 г.
 Стъпка на надаване – 1.00 лв.

Начална тръжна цена за Поземлен имот с идентификатор 67372.66.12 - 98.14 лв. /деветдесет и осем лева и четиринадесет стотинки/.
Гаранционният депозит за участие е в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/ лв. и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 29.06.2017 г. до 16.30 часа на 13.07.2017 г.
Стъпка на надаване -5.00 лв /пет лева/.

Начална тръжна цена за Поземлен имот с идентификатор 00223.13.15 - 50.28 лв. /петдесет лева и двадесет и осем стотинки/.
Гаранционният депозит за участие е в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/ лв. и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 29.06.2017 г. до 16.30 часа на 13.07.2017 г.
□ Стъпка на надаване -5.00 лв /пет лева/.

Начална тръжна цена за Поземлен имот с идентификатор 00223.73.10 - 45.59 лв. /четиридесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/.
Гаранционният депозит за участие е в размер на 40,00 лв. /четиридесет лева/ лв. и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 29.06.2017 г. до 16.30 часа на 13.07.2017 г.
□ Стъпка на надаване -4.00 лв /четири лева/.

Начална тръжна цена за Поземлен имот с идентификатор 00223.73.13 - 62.90 лв. /шестдесет и два лева и деветдесет стотинки/.
Гаранционният депозит за участие е в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/ лв. и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 29.06.2017 г. до 16.30 часа на 13.07.2017 г.
Стъпка на надаване - 5.00 лв /пет лева/.

♦ Цената на тръжната документация е в размер на 30,00 лв.
♦ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет. 1 от сградата на Общинска администрация пл.„Съединение" № 1 от 09.00 часа на 29.06.2017 г. до 14.00 часа на 13.07.2017 г.
• Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет. I на Общинска администрация от 09.00 часа на 29.06.2017 г. до 14.00 часа на 13.07.2017 г.
♦ Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация -всеки петък от 10.00 ч. до 11.00 часа от 29.06.2017 г. до 13.07.2017 г.
♦ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 29.06.2017 г. до 17.00 часа на 13.07.2017 г. в стая 106, ет. 1 на Общинска администрация Сливница.
♦ Търгът ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска
администрация Сливница.
♦ Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг
със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 18.07.2017 г. до 17.00
часа на 03.08.2017 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
♦ Повторният търг ще се проведе на 04.08.2017 г. от 09.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.


Прикачени файлове: