Skip to main content

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор"

05.07.2017

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор", съгласно Акт № 095 от 13.09.2004 г., издаден от МРРБ, с площ 26,452 дка - включващ водна площ, дига и сервитутна ивица. Собственост е на Община Сливница. Разположен е върху землището на село Извор.
Има издадени скици №№ К00035/03.12.2001 г., К00436/23.04.2012 г. на имот 087008 в землището на село Извор с ЕКАТТЕ 32411, община Сливница.

Концесията е публикувана под номер 1 от 26.06.2017 г. в Държавен вестник на следния линк: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces

Концесията е публикувана в Национален концесионен регистър под номер A - 000884 на следния линк: http://www.nkr.government.bg/app?service=external/AnnouncementInfo&sp=938

Oтварянето на предложенията и обвързващите предложения ще се състои на 18.08.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на община Сливница - ет.3, заседателна зала.