Skip to main content

Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ София област,уведомява собствениците на земеделска земя и земеделските стопани, че срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. е 31 юли 2017 г.

19.07.2017

Във връзка с писмо изх.№РД-21-430/14.07.2017 г. от Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област заведено в Общинска администрация Сливница с вх.№08-00-629/17.07.2017 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ София област, уведомява собствениците на земеделска земя и земеделските стопани, че срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. е 31 юли 2017 г.
Всеки собственик подава в Общинската служба по земеделие декларация, в която посочва формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията подадена от един собственик, ползва всички собственици.
Всеки ползвател може да подаде заявление за участие в споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ с приложен опис на имоти за участие в масиви за ползване.
Съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ площа на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище, като „бели петна“.


Прикачени файлове: