Skip to main content

Обява за инвестиционно предложение

27.07.2017

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.),  "БРИГАДА" ЕООД гр. Павел Баня, ул. "Братан" № 24, п.к. 6155 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на Завод за сухи строителни смеси - гр. Сливница, местност "Лозище" община Сливница, Софийска област.

 

За контакти: адв. Станчева, advokat_stancheva@abv.bg тел: 0887841387

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riоsv@riew-sofia.org

 

Приложение:Информация по приложение