Skip to main content

Провеждане на супервизия по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“ със социалните асистенти и домашните помощници – доставчици на услугата

21.07.2017

На 28.07.2017 г. от 09:00 ч. в салона на община Сливница ще се проведе супервизия с домашните помощници, а от 11:00 ч. със социалните асистенти-доставчици на социални услуги по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C01.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Сливница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Бенефициент на проект BG05M9OP001-2.002-0183 – C01 “Независим живот за гражданите на Сливница” е Община Сливница.