Skip to main content

Провеждане на индивидуални супервизии със социалните асистенти и домашните помощници

21.07.2017

На 28.07.2017 г. в салона на община Сливница, от 08:00 до 18:00 ч., ще се проведат по отделен часови график индивидуални супервизии с доставчиците на социални услуги по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C01.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Сливница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Бенефициент на проект BG05M9OP001-2.002-0183 – C01 “Независим живот за гражданите на Сливница” е Община Сливница.