Skip to main content

Заповед №66-00-237/28-07-2017 г. за определяне на наематели на земеделски имоти, а именно ПИ с идентификатор 18133.35.4 землище на с.Гургулят, ПИ с идентификатор 00223.73.10 землище на с.Алдомировци ПИ с идентификатор 00223.73.13 землище на с.Алдомировци

28.07.2017

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

З А П О В Е Д

№ 66-00-237/28-07-2017 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и предвид протокол на комисия определена със заповед № 66-00-209/29.06.2017 г. на кмета на община Сливница и със заповед № 66-00-223/14.07.2017 г. на кмета на община Сливница, който протокол е от 14 юли 2017 год. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за определяне на наемател на общински недвижими имоти, както следва: Поземлен имот с идентификатор 18133.35.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на поземления имот: с. Гургулят, община Сливница, местност „БРЪБОР", трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, площ 40928 кв.м., Поземлен имот с идентификатор 00223.73.10, с. Алдомировци, община Сливница, местност „ДУШИНА ГЛАВА", трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, площ 9497 кв.м. и Поземлен имот с идентификатор 00223.73.13, с. Алдомировци, община Сливница, местност „ДУШИНА ГЛАВА", трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, площ 13105 кв.м.

О П Р Е Д Е Л Я М :

„ХАЙЛЕНД Г“ ООД, ЕИК 204338453, с управител Борислав Йорданов Канзов – за НАЕМАТЕЛ на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 18133.35.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на поземления имот: с. Гургулят, община Сливница, местност „БРЪБОР", трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, площ 40928 кв.м. – при годишна наемна цена в размер на 1401,00 лв. (Хиляда и четиристотин и един лева), като тази сума не включва дължимият ДДС.
„АГРБУРЕЛ” ЕООД, ЕИК 201539383, с управител Ясен Младенов Наков – за НАЕМАТЕЛ на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 00223.73.10, с. Алдомировци, община Сливница, местност „ДУШИНА ГЛАВА", трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, площ 9497 кв.м. – при годишна наемна цена в размер на 321,00 лв. (Триста двадесет и един лева), като тази сума не включва дължимият ДДС.
„АГРБУРЕЛ” ЕООД, ЕИК 201539383, с управител Ясен Младенов Наков – за НАЕМАТЕЛ на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 00223.73.13, с. Алдомировци, община Сливница, местност „ДУШИНА ГЛАВА", трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, площ 13105 кв.м. – при годишна наемна цена в размер на 437,00 лв. (Четиристотин тридесет и седем лева), като тази сума не включва дължимият ДДС.

Срока на договора за наем да бъде пет години, считано от датата на подписване на договора.
Определените с настоящата заповед наематели следва да подпишат договорите за наем в двуседмичен срок от датата от получаването на заповедта.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

ВАСКО СТОИЛКОВ
Кмет на община Сливница

Съгласувал: Григор Григоров – юрист на община Сливница .........................................

Изготвил: В.Димитрова - мл.експерт в отдел „ОС” ……………………………….


Прикачени файлове: