Skip to main content

Проект на "Стратегия за развитие на младежта на община Сливница 2017 – 2020 г."

31.07.2017

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с изискванията на чл. 26, ал. 1, ал. 2 и последващите от Закон за нормативните актове днес, 31.07.2017 г. публикувам на официалната интернет страница на община Сливница www.slivnitsa.bg, в секция „обяви” ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА 2017 – 2020 г., заедно с мотивите към стратегията.

 

В 30-дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

 

Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сливница, етаж І-ви. Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА ( 2017 – 2020 ) ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет - Сливница.

 

На хартиен носител ще Ви бъдe предоставена в стая № 309, ет. ІІІ-ти в сградата на Общинска администрация Сливница.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА( 2017 – 2020 и Мотиви към проекта

 

 

Председател на ОбС Сливница:

/Марин Павлов/