Skip to main content

Уведомление за инвестиционно намерение за обект „Предприятие за студена обработка на метални изделия”

25.09.2017

Инвестиционното намерение е за реализирането на обект „Предприятие за студена обработка на метални изделия” в новообразуван УПИ ХІ-1192,1193 в кв.91 гр.Сливница, собственост на фирма „Вегас-93”ООД с нот. акт №188 т.І д.№368/1996г. и нот. акт №189 т.І д.№369/1996г. на имот пл.№1193 УПИ ХІ-1193 и имот пл.№1192 в УПИ ХІІ-1192 кв.91 гр.Сливница, с обща площ от 2021кв.м.

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуваща едноетажна масивна сграда – „Шивашки цех” със ЗП-304кв.м., състоящ се от следните помещения - производствен цех, котелно, канцелария, битови помещения за работниците и санитарни възли.

 

Предвижда се преустройство на част от производствения цех и пристрояване на едноетажни масивни производствени сгради за реализиране на новото инвестиционно предложение „Предприятие за студена обработка на метални изделия” съгласно проект за - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - план застрояване и работен устройствен план в обхвата на УПИ ХІ-1192,1193 , УПИ ІХ-без отреждане, УПИ ХІІІ-без отреждане, УПИ VIII-без отреждане в кв.91 гр.Сливница.

 

Целият текст на инвестиционното намерение може да бъде свален оттук: ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ.