Skip to main content

Уведомление за инвестиционно намерение за реализирането на обект „Мандра”

25.09.2017

Инвестиционното намерение е за реализирането на обект: „МАНДРА” като за това се предвижда изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, съдържащ проект подробен устройствен план/ПУП/ - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ/ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 18133.9.57 м. ”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска и инвестиционен проект за обект:”Преустройство на воловарник в „МАНДРА”.

 

Възложителят Филип Георгиев Герасимов ще реализира инвестиционното си намерение в собствен имот представляващ:

 

• НЕДВИЖИМ ИМОТ-ЗЕМЯ с договор №34/08.08.2005г. за покупко-продажба на недвижим имот държавна земя-частна държавна собственост вписан в служба по вписвания РС-гр.Сливница №72 т.II вх.рег.№1383 от 08.08.2003г. на парцел II-ри по парцеларен план на стоп.двор-с.Гургулят, описан като първи имот-т.I, прилежаща площ към обект:”Воловарник” - идентичен с имот с нов идентификатор №18133.9.57 м.”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска. Имота е със следните параметри: - площ - 5231дка. - достъп до път – имот с идентификатор №18133.9.97; №18133.9.83; №18133.9.84; - с начин на трайно ползване – СТОПАНСКИ ДВОР

 

• НЕДВИЖИМ ИМОТ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА:”ВОЛОВАРНИК” с нот.акт №100 т.III рег.№1926 д.№509/2003г. , сградата е със застроена площ ЗП=370,50кв.м. За територията в която се намира имота е одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри със заповед №РД-18-43/03.06.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно нея и по скица №15-159506-06/06.04.22017г. съществуващата сграда е прецизирана и действителната и площ е 450кв.м.

 

Инвестиционното намерение ще се реализира съгласно комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, по части:

 

1. Подробен устройствен план/ПУП/ - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ/ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 18133.9.57 м.”Над Мерджанови” по КККР с.Гургулят общ.Сливница, обл.Софийска за обект:”МАНДРА” Съгласно чл.18 от ЗУТ се предвижда конкретно предназначение и допустими дейности за обект:„МАНДРА” в определената предимно производствена зона/Пп/.

 

Като се определя основно застрояване. Височината на сградите максимално - Н-15м. Начинът на застрояване - свободен. Показателите за застрояване да са следните: Плътност на застрояване/П застр./ - 80% Озеленена площ/П озел./ - 20% Интензивност на застрояване/К инт./ - 2,5 Съгласно чл.18 от ЗУТ с подробния устройствен план са определени: -конкретното предназначение, допустими дейност и допустимо застрояване -максималната плътност на застрояване -максималната интензивност на застрояване -минималната свободна дворна площ -минималната задължителна озеленена дворна площ -начинът и характера на застрояване -линиите на застрояване.

 

2.Инвестиционен проект за обект:”Преустройство на воловарник в „МАНДРА” Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуваща масивна сграда – „Воловарник” със ЗП-450кв.м. състоящ се от следните помещения – помещения за животните, бригадирски дом.

 

Предвижда се преустройство на част от воловарника и пристрояване на едноетажни масивни производствени сгради за реализиране на новото инвестиционно предложение за „Мандра” Обектът е V категория, съгласно ЗУТ – чл. 137, ал.1, т.5, буква б/ и Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи – чл.10, ал. 2.

 

Целият текст на инвестиционното намерение може да бъде свален оттук: ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ.