Skip to main content

Проведени групови супервизии по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“ със социалните асистенти и домашните помощници – доставчици на услугата

29.09.2017

На 02,15,23 и 26 септември 2017 г. от 09:00 ч. в салона на община Сливница се проведоха групови супервизии с домашните помощници, а от 11:00 ч. със социалните асистенти доставчици на социални услуги по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C01.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Сливница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. Бенефициент на проект BG05M9OP001-2.002-0183 – C01 “Независим живот за гражданите на Сливница” е Община Сливница.

Нов коментар

---------
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Проверка, че не сте софтуерен робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.