Skip to main content

Проведена заключителна пресконференция по проект „Независим живот за гражданите на Сливница”

28.09.2017

На 27.09.2017 г. в салона на община Сливница – първи етаж се проведе заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница” по договор № BG05M9OP001-2.002-0183-C001 от 18.12.2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, приоритента ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Бюджетна линия: BG05М9ОР001-2.002.
Пресконференцията беше последното събитие, заложено в проекта и имаше за основна цел да представи и популяризира извършените дейности и постигнатите, чрез изпълнението на проекта резултати и индикатори.
В пресконференцията взеха участие представители на целевата група по проекта, доставчици на социалната услуга (социални асистенти и домашни помощници), екипът за управление на проекта и служители от общинската администрация.
Пресконференцията бе открита от г-жа Милена Янкова – Ръководител на проекта, която представи извършените дейности и постигнатите резултати по проекта.
По време на заключителната пресконференция бе отчетено, че е постигната основната цел на проекта „Независим живот за гражданите на Сливница“ – Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.
По време на пресконференцията доставчиците на услугата за потребителите имаха въпроси, на които членовете от екипа за управление на проекта отговориха изчерпателно.
След изчерпването на дневния ред пресконференцията бе закрита от г-жа Милена Янкова.

Нов коментар

---------
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Проверка, че не сте софтуерен робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.