Skip to main content

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на жилищна сграда за лично ползване"

30.10.2017

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Даниел Валентинов Миланов - гр. Сливница, ул. "Баба Тонка" № 8

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда" в с. Алдомировци, общ. Сливница, обл. София. Сградата ще бъде използвана за лични нужди.

За контакти: Даниел Валентинов Миланов,гр. Сливница, ул. "Баба Тонка" № 8, тел.: 0883406563

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Уведомление за инвестиционно намерение