Skip to main content

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в зона за малкоетажно жилищно застрояване“ с. Гургулят

30.10.2017

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Васко Димитров Стоилков гр. Сливница ул. Баба Тонка №8

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в зона за малкоетажно жилищно застрояване“ с. Гургулят общ. Сливница обл. София – Предвижда се изграждане на жилищна сграда в зона за малкоетажно жилищно застрояване с височина до три етажа и плътност на застрояване по-малко от 60% от площта на имота непосредствено граничещо с регулация на населеното място.

За контакти: Васко Димитров Стоилков, гр. Сливница ул. Баба Тонка №8, тел: 0889979697
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Уведомление за инвестиционно намерение