Skip to main content

Заповед № 66-00-325 от 09.11.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот от гр. Сливница

09.11.2017

Заповед № 66-00-325/09.11.2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на община Сливница на Общински съвет - Сливница и в изпълнение на Решение № 304/31.08.2017 година на Общински съвет - Сливница
ОТКРИВАМ:
Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот в гр. Сливница, представляващ Площадка с площ от 150.71 кв.м., находяща се на покрива на Административната сграда на община СЛивница, на кота +16.30 м., ведно със съответния сервитут, заедно с Помещение с площ 9.80 кв.м., находящо се в Надстройката на Административната сграда на община Сливница, на кота +13.20 м., при съседи: от север - помещение асансьор, от изток - коридор, от юг - склад, от запад - външна стена.
Съгласно Решение № 304/31.08.2017 г. на Общински съвет - Сливница, определям начална тръжна месечна наемна цена за цялата площ в размер на 1500 лв./хиляда и петстотин лева/.
Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ г. на общински недвижим имот, представляващ Площадка с площ от 150.71 кв.м., находяща се на покрива на Административната сграда на община СЛивница, на кота +16.30 м., ведно със съответния сервитут, заедно с Помещение с площ 9.80 кв.м., находящо се в Надстройката на Административната сграда на община Сливница, на кота +13.20 м., при съседи: от север - помещение асансьор, от изток - коридор, от юг - склад, от запад - външна стена.
Търгът ще се проведе при следните условия:
- Начална тръжна цена за едномесечен наем - 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
- Гаранционният депозит за участие е в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/ и се превежда по банкова сметка на Община Сливница IBAN: BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.11.2017 г. до 16:30 часа на 23.11.2017 г.
- Стъпка за наддаване - 100 лв. /сто лева/.
- Цената на тръжната документация е в размер на 30,00 лв.
Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет. 1 от сградата на Общинска администрация пл. "Съединение" № 1 от 09:00 часа на 09.11.2017 г. до 14:00 часа на 23.11.2017 г.
- Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация - всеки петък от 10:00 ч. до 11:00 часа от 09.11.2017 г. до 23.11.2017 г.
- Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 09.11.2017 г. до 17.00 часа на 23.11.2017 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Търгът ще се проведе на 24.11.2017 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
- Ако публичният търг с тайно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 29.11.2017 г. до 17.00 часа на 13.12.2017 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Повторният търг ще се проведе на 14.12.2017 г. от 09.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

За провеждане на търга назначавам комисия в следния състав:

Председател: адв. Григор Григоров
Членове:
1. Даниел Александров – юрисконсулт на община Сливница
2. Антоанета Карадакова – старши счетоводител
3. Василка Димитрова – мл.експерт в отдел «ОС», - Протоколчик
4. Снежана Атанасова – гл.специалист в отдел «ОС»

Резервни членове :
1. Дениза Павлова – гл.специалист МДТ
2. Донка Филипова – старши счетоводител
След приключване на работата на комисията, да се изготви протокол за определяне на наемател.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Радостин Ялъмов, заместник кмет на община Сливница.
Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в заповедта длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА : (П)
( ВАСКО СТОИЛКОВ )

Изготвил: (П)
адв. Григор Григоров


Прикачени файлове: