Skip to main content

Заповед № 66-00-346/29.11.2017 г. за провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот в град Сливница

29.11.2017

З А П О В Е Д № 66-00-346/29.11.2017 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57, чл. 61 и чл. 62, ал. 3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на oбщина Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на oбщина Сливница на Общински съвет – Сливница, в изпълнение на Решение № 304/31.08.2017 година на Общински съвет –Сливница и във връзка с Доклад на Председателя на тръжната комисия, определена със Заповед № 66-00-325/09.11.2017 г. на Кмета на община Сливница,

НАСРОЧВАМ:

Провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот в гр. Сливница, представляващ Площадка с площ от 150.71 кв.м., находяща се на покрива на Административната сграда на община Сливница, на кота +16.30 м., ведно със съответния сервитут, заедно с Помещение с площ 9.80 кв.м., находящо се в Надстройката на Административната сграда на община Сливница, на кота +13.20 м., при съседи: от север – помещение асансьор, от изток – коридор, от юг – склад, от запад – външна стена.
Съгласно Решение № 304/31.08.2017 година на Общински съвет – Сливница и Заповед № 66-00-325/09.11.2017 г. на Кмета на община Сливница, е определена началната тръжна месечна наемна цена за цялата площ в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. На насрочения за 24.11.2017 г. търг нямаше подадени заявки за участие и съгласно чл. 62, ал. 3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на община Сливница на Общински съвет – Сливница, определям началната тръжна месечна наемна цена за цялата площ в размер на 1350 лв. /хиляда триста и петдесет лева/.
Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот, представляващ Площадка с площ от 150.71 кв.м., находяща се на покрива на Административната сграда на община Сливница, на кота +16.30 м., ведно със съответния сервитут, заедно с Помещение с площ 9.80 кв.м., находящо се в Надстройката на Административната сграда на община Сливница, на кота +13.20 м., при съседи: от север – помещение асансьор, от изток – коридор, от юг – склад, от запад – външна стена.
Търгът ще се проведе при следните условия:
- Начална тръжна цена за едномесечен наем – 1350 лв. /хиляда триста и петдесет лева/.
- Гаранционният депозит за участие е в размер на 5000 лв. / пет хиляди лева/ лв. и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 29.11.2017 г. до 17.00 часа на 13.12.2017 г.
- Стъпка на наддаване – 100 лв. /сто лева/.
- Цената на тръжната документация е в размер на 30,00 лв.
- Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл.„Съединение” № 1 от 09.00 часа на 29.11.2017 г. до 17.00 часа на 13.12.2017 г.
- Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 29.11.2017 г. до 14.00 часа на 13.12.2017 г.
- Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 ч. до 11.00 часа от 29.11.2017 г. до 13.12.2017 г.
- Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 29.11.2017 г. до 17.00 часа на 13.12.2017 г.. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Търгът ще се проведе на 14.12.2017 г. от 9.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

За провеждане на търга назначавам комисия в следния състав:

Председател: адв. Григор Григоров
Членове:
1. Даниел Александров – юрисконсулт на община Сливница;
2. Антоанета Карадакова – старши счетоводител;
3. Василка Димитрова – мл.експерт в отдел "ОС" и Протоколчик
4. Снежана Атанасова – гл.специалист в отдел "ОС".

Резервни членове :
1. Дениза Павлова – гл.специалист МДТ
2. Донка Филипова – старши счетоводител.
След приключване на работата на комисията, да се изготви протокол за определяне на наемател.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Радостин Ялъмов - заместник кмет на община Сливница.
Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в заповедта длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: (П)
( ВАСКО СТОИЛКОВ )

Изготвил: (П)
адв. Григор Григоров


Прикачени файлове: