Skip to main content

Заповед №66-00-20/12.01.2018г. за определяне на купувач на Поземлен имот с идентификатор 67372.153.373, номер по предходен план:000373, с площ 2752 кв.м.,трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване

12.01.2018

З А П О В Е Д

№ 66-00-20/12.01.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и предвид протокол на комисия определена със Заповед №66-00-362/13.12.2017 г. и Заповед №66-00-382/21.12.2017 г. на кмета на община Сливница, който протокол е от 29 декември 2017 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.373 /шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, седем, три/, номер по предходен план: 000373, с площ 2752 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр. Сливница, местност „Лозище“,

О П Р Е Д Е Л Я М:

За купувач на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.373 /шест, седем, три, седем, две, точка, едно, пет, три, точка, три, седем, три/, номер по предходен план: 000373, с площ 2752 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, в землището на гр. Сливница, местност „Лозище“, МИРЕНА ДЕШКОВА НИКОЛОВА, ЕГН 7508313276, адрес: гр.София, жк. Хиподрума, бл.139В, ет.2, вх.В, ап.60.
Съгласно чл.73, ал. 2 Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница, следва купувачът да внесе сумата от 54214,00 лева /Петдесет и четири хиляди двеста и четиринадесет лева/, представляваща ценовото предложение за покупка на имота по банковата сметка на община Сливница IBAN BG65 UNCR 9660 8497 6554 10, BIC UNCRBGSF код на плащане 445600 при УниКредит Булбанк, клон Сливница и сумата от 1409,56 лв. /Хиляда четиристотин и девет лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща местен данък от 2,6% върху цената, вносима в касата на община Сливница или по банкова сметка на община Сливница IBAN BG65 UNCR 9660 8497 6554 10, BIC UNCRBGSF код на плащане 442500 при УниКредит Булбанк, клон Сливница.
Купувачът да внесе режийни разноски съгласно чл.36 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница в размер на 300,00 лв., определени съгласно чл.36 Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница, вносими по сметка на община Сливница IBAN BG65 UNCR 9660 8497 6554 10, BIC UNCRBGSF код на плащане 448090 при УниКредит Булбанк, клон Сливница.

След влизане в сила на заповедта в двуседмичен срок определеният за купувач е длъжен да внесе указаните по-горе суми, в противен случай се счита, че купувачът се е отказал да заплати предложената цена.
Заповедта да се състави в три еднообразни екземпляра – един за архив, един за досието на имота и по един за купувача.
Заповедта да се връчи по реда на ГПК.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

ВАСКО СТОИЛКОВ,
Кмет на община Сливница

Григор Григоров – юрист на община Сливница ......................................

Красимира Иванова - главен счетоводител на община Сливница .....................................

Василка Димитрова - мл.експерт в отдел „ОС“ .....................................


Прикачени файлове: