Skip to main content

Уведомление за инвестиционно намерение

01.02.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), „АЛЛ ФОРЕЙН АУТО“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 204027801, гр. Сливница, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 2 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз за ремонт на леки и товарни автомобили“ гр. Сливница, поземлен имот 67372.90.6, в местността „ДРУМ“.

 

За контакти: Николай Занев, адрес: гр. Сливница, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 2; телефон: 0889 90 88 88.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

 

Приложение: Информация по чл. 4