Skip to main content

Заповед за удължаване срока на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67372.153.402, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ

07.02.2018

З А П О В Е Д
№ 66-00-48/07.02.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57, чл.61, ал.1 и чл. 62, ал. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 336/30.11.2017 година на Общински съвет – Община Сливница и във връзка с Доклад на Председателя на тръжната комисия, определена със Заповед № 66-00-385/29.12.2017 г. на Кмета на община Сливница,
Удължавам срока на Публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.402, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ от 4537 кв.м., заедно с построените в имота: Двуетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.1 със ЗП 1191 кв.м. и РЗП 2382 кв.м. и Триетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.2 със ЗП 602 кв.м. и РЗП 1806 кв.м.
Съгласно Решение № 336/30.11.2017 година на Общински съвет – Сливница и Заповед № 66-00-385/29.12.2017 г. на Кмета на община Сливница, е определена началната тръжна в размер на 315713 лв. /триста и петнадесет хиляди и седемстотин и тринадесет лева/.
На насрочения за 31.01.2018 г. търг нямаше подадени заявки за участие и съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на община Сливница на Общински съвет – Сливница, като удължавам срока на Публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.402, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ от 4537 кв.м., заедно с построените в имота: Двуетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.1 със ЗП 1191 кв.м. и РЗП 2382 кв.м. и Триетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.2 със ЗП 602 кв.м. и РЗП 1806 кв.м.
Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.402, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ от 4537 кв.м., заедно с построените в имота: Двуетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.1 със ЗП 1191 кв.м. и РЗП 2382 кв.м. и Триетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.2 със ЗП 602 кв.м. и РЗП 1806 кв.м.
Съгласно Решение № 319/31.10.2017 година на Общински съвет – Община Сливница определям начална тръжна цена в размер на 315713 лв. /триста и петнадесет хиляди и седемстотин и тринадесет лева/.
Търгът ще се проведе при следните условия:
- Начална тръжна цена – 315713 лв.
- Гаранционният депозит за участие е в размер на 155000 лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 07.02.2018 г. до 16.30 часа на 22.02.2018 г.
- Стъпка на наддаване - 10000 лв.
- Цената на тръжната документация е в размер на 150,00 лв.
- Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл.„Съединение” № 1 от 09.00 часа на 07.02.2018 г. до 14.00 часа на 22.02.2018 г г.
- Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 07.02.2018 г. до 14.00 часа на 22.02.2018 г.
- Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 ч. до 11.00 часа от 07.02.2018 г. до 22.02.2018 г.
- Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 07.02.2018 г. до 17.00 часа на 22.02.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Търгът ще се проведе на 23.02.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
- Ако публичният търг с тайно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 26.02.2018 г. до 17.00 часа на 14.03.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Повторният търг ще се проведе на 15.03.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

За провеждане на търга назначавам комисия в следния състав:
Председател: адв. Григор Григоров
Членове:
1. Даниел Александров – юрисконсулт на община Сливница
2. Антоанета Карадакова – старши счетоводител
3. Василка Димитрова – мл.експерт в отдел «ОС», Протоколчик
4. Снежана Атанасова – гл.специалист в отдел «ОС»
Резервни членове :
1. Дениза Павлова – гл.специалист МДТ
2. Донка Филипова – старши счетоводител

След приключване на работата на комисията, да се изготви протокол за определяне на
купувач. На председателя и членовете на комисията, да се изплати еднократно
възнаграждение в размер на 50 лева.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Радостин Ялъмов, заместник кмет на община Сливница.
Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в заповедта длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА :
( ВАСКО СТОИЛКОВ ) (П)

Изготвил: адв. Григор Григоров (П)


Прикачени файлове: