Skip to main content

Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища със Заповед на министъра на отбраната

16.02.2018

З А П О В Е Д
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
08.01.2018 г. № ОХ - 20 гр. София
Съдържание: Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и
военнослужещи във висшите военни училища и на
стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната за
учебната 2018/2019 година.
На основание чл. 26, т. 15 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, чл. 116а, чл. 116б и § 101 от
Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 3, ал. 3 от Наредба
№ Н-5/16.02.2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите
военни училища, и чл. 4, ал 1, т. 1 от Наредба № Н-19/13.06.2011 г. за условията
и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел
придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в
Министерството на отбраната, структури пряко подчинени на министъра на
отбраната и Българската армия, и Допълнително споразумение № 1 от
28.12.2017 г., във връзка с чл. 5 от Споразумението за сътрудничество между
Военномедицинска академия, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
и Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна в областта на
придобиването на образователно квалификационни степени на медицински
кадри за нуждите на Министерството на отбраната
З А П О В Я Д В А М:
I. Обявявам заявения брой места за прием на граждански лица във
висшите военни училища за обучение като курсанти, за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“, по специализации от специалността „Организация
и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната
2018/2019 година, както следва:
1.1.В Националния военен университет „Васил Левски” - Велико
Търново, по специализациите:
1.1.1. „Мотопехотни и танкови войски” – 19 места;
1.1.2. „Разузнаване“ – 24 места;
1.1.3. „Сигнално разузнаване и електронна война“ – 4 места;
1.1.4. „Полева артилерия” – 48 места;
1.1.5. „Противовъздушна отбрана на войските“ – 26 места;
1.1.6. „Инженерни войски” – 5 места (4 места за СВ, 1 място за ВМС);
1.1.7. „Войски за ЯХБЗ и екология” – 6 места;
1.1.8. „Летец-пилот” – 13 места;
2
1.1.9. „Ръководител на въздушното движение” – 6 места;
1.1.10. „Летателни апарати и авиационни двигатели“ – 6 места;
1.1.11. „Авиационни, електроприборни и автоматични системи“ – 4 места;
1.1.12. „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ – 4 места;
1.1.13. „Авиационно въоръжение“ – 4 места;
1.1.14. „Радиотехнически войски“ – 8 места;
1.1.15. „Зенитно-ракетни войски“ – 8 места;
1.1.16. „Танкова и автомобилна техника” – 8 места (3 места за СКС, 4
места за СВ, 1 място за ВМС);
1.1.17. „Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и
бойни припаси“ – 3 места (2 места за СКС, 1 място за ВМС);
1.1.18. „Материални средства, придвижване и транспорт“ – 16 места;
1.1.19. „Военни комуникационни и информационни системи –
Комуникационна техника и технологии” – 5 места;
1.1.20. „Военни комуникационни и информационни системи –
Компютърни системи и технологии” – 7 места.
1.2. Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” - Варна, по
специализациите:
1.2.1. „Корабоводене за ВМС” – 6 места;
1.2.2. „Корабни машини и механизми за ВМС ” – 8 места (6 места за ВМС,
2 места за структури на пряко подчинение на министъра на отбраната);
1.2.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ – 6
места;
1.2.4. „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – 20 места.
II. Обявявам заявения брой места за прием на военнослужещи във
висшите военни училища за обучение в задочна форма, за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“, по специализации от специалността „Организация
и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната
2018/2019 година, както следва:
2.1. В Националния военен университет „Васил Левски” - Велико
Търново, по специализациите:
2.1.1. „Мотопехотни и танкови войски” – 7 места;
2.1.2. „Разузнаване“ – 2 места;
2.1.3. „Противовъздушна отбрана на войските“ – 1 място;
2.1.4. „Инженерни войски“ – 2 места;
2.1.5. „Танкова и автомобилна техника“ – 1 място;
2.1.6. „Материални средства, придвижване и транспорт“ – 13 места;
2.1.7. „Военни комуникационни и информационни системи –
Комуникационна техника и технологии” – 7 места.
2.2. Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” - Варна, по
специализация „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ –
4 места;
III. Обявявам заявения брой места за прием на военнослужещи в
Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново в курс за
придобиване на професионална квалификация по военно дело, за учебната
2018/2019 година по квоти и модули, както следва:
3.1. За нуждите на Съвместното командване на силите:
3.1.1. модул „Танкова и автомобилна техника“ – 1 място;
3.1.2. модул „Военни комуникационни и информационни системи –
Комуникационна техника и технологии” – 1 място.
3.2. За нуждите на Командването на Сухопътните войски:
3.2.1. модул „Мотопехотни и танкови войски” – 2 места;
3.2.2. модул „Разузнаване“ – 1 място;
3.2.3. модул „Сигнално разузнаване и електронна война“ – 1 място;
3.2.4. модул „Полева артилерия“ – 1 място;
3.2.5. модул „Противовъздушна отбрана на войските“ – 1 място;
3.2.6. модул „Инженерни войски“ – 1 място;
3.2.7. модул „Войски за ЯХБЗ и екология“ – 1 място;
3.2.8. модул „Танкова и автомобилна техника“ – 1 място;
3.2.9. модул „Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие,
оптика и бойни припаси“ – 1 място;
3.2.10. модул „Материални средства, предвиждане и транспорт“ – 1 място;
3.2.11. модул „Военни комуникационни и информационни системи –
Комуникационна техника и технологии” – 1 място.
3.3. За нуждите на Командването на Военновъздушните сили:
3.3.1. модул „Зенитно-ракетни войски“ – 2 места;
3.3.2. модул „Навигационни, комуникационни и информационни системи“
– 1 място;
3.3.3. модул „Материални средства, предвиждане и транспорт“ – 2 места.
3.4. За нуждите на Централно военно окръжие – 1 място в модул „Военни
комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и
технологии”.
3.5. За нуждите на Националната гвардейска част – 2 места в
модул „Мотопехотни и танкови войски”.
IV. Обявявам заявения брой места за предоставяне на стипендии на
студенти, обучаващи се по специалност „Медицина“, за придобиване на
професионална квалификация и изпълнение на служба в Министерство на
отбраната, структури пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия за учебната 2018/2019 г., както следва:
4.1.За нуждите на Съвместното командване на силите – 1 място;
4.2.За нуждите на Командването на Сухопътните войски – 4 места;
4.3. За нуждите на Командването на Военновъздушните сили – 1 място;
4.4. За нуждите на Командването на Военноморските сили – 3 места.
V. Началникът на Военномедицинска академия до 16.02.2018 г. да изпрати
в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ списък с имената
на определени от поверената му структура представители (председател и до
двама члена), за включването им в състава на комисията за допускане до
участие и класиране на кандидатите за стипендианти.
VI.До 10.01.2018 г., дирекция „Управление на човешките ресурси в
отбраната“ да изготви заповед на министъра на отбраната за обявяване на
състава на комисиите за прием на военнослужещи и курсанти във висшите
военни училища.
VII.Началниците на Националния военен университет „Васил Левски” и
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” със свои заповеди да
създадат организация, за провеждане на рекламна кампания и приемане на
документите за кандидатстване и за провеждане на конкурсните изпити за
прием на военнослужещи и курсанти, съгласно действащата нормативна
уредба.
VIII.Необходимите финансовите средства за осигуряване на заявения брой
места по раздел IV, да се планират по Програма № 2.2.5. „Обучение на
стипендианти на Министерство на отбраната от висшите училища в страната“.
IX.Директорът на дирекция „Връзки с обществеността” да организира:
9.1. Публикуване на заповедта на интернет страницата на Министерството
на отбраната.
9.2. До 30.03.2018 г., съвместно с висшите военни училища, Централно
военно окръжие и Военномедицинска академия, провеждането на рекламна
кампания, за набирането на кандидати за курсанти и стипендианти.
X.Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на
дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”.
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА:
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

График за прием на документи и провеждане на изпити и тестове с кандидатите за курсанти и студенти в НВУ "Васил Левски" за учебната 2018/2019 г. може да бъде намерен в прикачените файлове.
Линк към Заповедта: http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz_ox-20...