Skip to main content

Уведомление за инвестиционно намерение

12.03.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Димитрина Велинова Лозанова, адрес: гр. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски“ № 32 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка със собствен водоизточник с предполагаема дълбочина 20 метра и офис за застраховки" в землището на гр. Сливница, кв. 64, УПИ - VII - 1787.

 

За контакти: Димитрина Велинова Лозанова, адрес: гр. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски“ № 32; телефон: 0886663544.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

 

Приложение: Приложение № 2 към чл. 6.