Skip to main content

Заповед № 66-00-89/28.03.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижим имот в гр. Сливница на СПОРТНА ЗАЛА - „АРЕНА СЛИВНИЦА“

28.03.2018

З А П О В Е Д

№ 66-00-89/28.03.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на oбщина Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на oбщина Сливница на Общински съвет – Сливница и в изпълнение на Решение № 368/27.02.2018 година на Общински съвет –Сливница

О Т К Р И В А М :

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижим имот в гр. Сливница, а именно:
Част от ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА - „АРЕНА СЛИВНИЦА“, представляващ:
I. Зала за Масажи и Сауна на кота +/- 0.00 на площ 54.10 м2. Към обекта се придава и стая с баня и WC на площ 20.18 м2. Обща квадратура – 74.28 м2.
II. Фитнес зала на кота + 4.30 на площ 140.63 м2. Към помещението има открита тераса на площ 45.96 м2, заедно със прилежащи санитарни възли.
III. Зала за тихи игри“ с площ от 68.95 м2. За заведението са изградени санитарни помещения от 19.15 м2. Общата ползваема площ е 88.10 м2.
Съгласно Решение № 368/27.02.2018 година на Общински съвет – Сливница, определям началната тръжна месечна наемна цена за цялата площ в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ без ДДС.
Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общинския недвижим имот.
Търгът ще се проведе при следните условия:
- Начална тръжна цена за едномесечен наем – 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ без ДДС.
- Гаранционният депозит за участие е в размер на 7500 лв. /седем хиляди и петстотин/ лв. и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 28.03.2018 г. до 16.30 часа на 12.04.2018 г.
- Стъпка на надаване – 100 лв. /сто лева/.
- Цената на тръжната документация е в размер на 30,00 лв.
- Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл.„Съединение” № 1 от 09.00 часа на 28.03.2018 г. до 14.00 часа на 12.04.2018 г.
- Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 28.03.2018 г. до 14.00 часа на 12.04.2018 г.
- Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 ч. до 11.00 часа от 28.03.2018 г. до 12.04.2018 г.
- Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 28.03.2018 г. до 17.00 часа на 12.04.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Търгът ще се проведе на 13.04.2018 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
- Ако публичният търг с тайно наддаване се обяви за непроведен, се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 17.04.2018 г. до 17.00 часа на 03.05.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Повторният търг ще се проведе на 04.05.2018 г. от 09.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

За провеждане на търга назначавам комисия в следния състав:

Председател: адв. Григор Григоров
Членове:
1. Даниел Александров – юрисконсулт на община Сливница
2. Красимира Ивановa – гл. счетоводител
3. Василка Димитрова – мл.експерт в отдел «ОС», - Протоколчик
4. Стефанка Михайлова – ст. специалист в отдел «УТ и БИИ»

Резервни членове:
1. Дениза Павлова – гл.специалист МДТ
2. Донка Филипова – старши счетоводител
След приключване на работата на комисията, да се изготви протокол за определяне на наемател. На членовете на комисията да се изплати еднократно възнаграждение в размер на 50 лева.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Радостин Ялъмов, заместник кмет на община Сливница.
Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в заповедта длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: (П)
( ВАСКО СТОИЛКОВ )

Изготвил:
адв. Григор Григоров


Прикачени файлове: